“สปสช.เขต 4-สสจ.สระบุรี” ห่วงใยประชาชนเดินทางปีใหม่ เจ็บป่วยฉุกเฉิน “บัตรทอง”รักษาได้ทุกที่ไม่ต้องสำรองจ่าย(มีคลิป)

“สปสช.เขต 4-สสจ.สระบุรี” ห่วงใยประชาชนเดินทางปีใหม่ เจ็บป่วยฉุกเฉิน “บัตรทอง”รักษาได้ทุกที่ไม่ต้องสำรองจ่าย(มีคลิป)

วันทึ่ 27 ธันวาคม 2566 ทึ่ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต4 สระบุรี ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ซอย1 ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล ตามนโยบายของ”หมอชลน่าน” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขห่วงใยประชาชนสิทธิบัตรทองเดินทางช่วงปีใหม่หากเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตเข้ารักษาได้ทุกโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ตามนโยบาย UCEP ส่วนกรณีเจ็บป่วยไม่ถึงขั้นวิกฤติ แต่จำเป็นต้องรับการรักษา
ให้ใช้สิทธิรักษา มาตรา 7 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือเข้ารักษาที่หน่วยบริการปฐมภูมิได้ทุกที่
เจ็บป่วยเล็กน้อยปรึกษาเภสัชกรและรับยาที่ร้านยาได้
ส่วนผู้ป่วยโควิด-19 สิทธิบัตรทอง รับ
บริการรักษาผ่าน 4 ช่องทางไม่เสียค่าใช้จ่าย
จังหวัดสระบุรีเป็นประตูสู่อีสานและภาคเหนือ
ช่วงเทศกาลปีใหม่จะมีประชาชนเดินทางมาก ดังนั้น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรีและโรงพยาบาลสระบุรี จึงเตรียมความพร้อมวางระบบรองรับอุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินบนท้องถนนและผู้สัญจรให้เข้าถึง
บริการที่รวดเร็ว


ลดอัตราความรุนแรงและการเสียชีวิตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)เขต 4 สระบุรี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสระบุรี โดย นายแพทย์สาธิต ทิมขำ ผู้อำนวยการ สปสช. เขต 4 สระบุรี นายแพทย์กฤษณ์ สกุลแพทย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี แพทย์หญิงจิรวรรณ อารยะพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี นายแพทย์ชุติเดช ตาบองค์รักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สปสช.เขต 4 สระบุรี พร้อมผู้บริหาร สปสช.เขต 4 สระบุรี นายธีระชัย มังกรทอง ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรีและสื่อมวลชนทุกแขนงร่วมกันแถลงข่าวเพื่อสร้างความเข้าใจถึงนโยบายเจ็บป่วย “ฉุกเฉินวิกฤต” รักษาทุกที่ “โดยไม่ต้องสำรองจ่าย” (UCEP) เพื่อให้สือมวลชนและเครือข่ายด้านประชาสัมพันธ์ได้
เผยแพร่นโยบายต่อสาธารณะมีสื่อมวลชนท้องถิ่น และประชาสัมพันธ์จังหวัดเข้าร่วมรับฟังกว่า 20 องค์กร นายแพทย์สาธิต ทิมขำ ผู้อำนวยการ สปสช. เขต 4 สระบุรี กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 นี้ที่มีวันหยุดยาวระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2566 ถึง 1 มกราคม 2567 ประชาชนส่วนใหญ่จะเดินทางต่าง
จังหวัดเพื่อกลับบ้านหรือเยี่ยมเยียนครอบครัว นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะบอร์ด สปสช.
ได้สั่งการให้ทาง สปสช.ดูแลพร้อมแจ้งผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ๊ หรือ สิทธิบัตร์ทอง 30 บาท หากเจ็บป่วยต้องเข้ารักษาที่โรงพยาบาลสามารถการเข้ารับบริการได้ 2 กรณี ดังนี้


1.กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินระดับวิกฤติถึงแก่ชีวิต
หากไม่รักษาทันทีมีโอกาสเสียชีวิตสูง
เข้ารับการรักษาพยาบาลได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่ง
สามารถที่อยู่ใกล้สุดโดยเร็ว เป็นไปตามนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ มีสิทธิ์ทุกที่ (Universal Coverage
for Emergency Patients : UCEP) ของรัฐบาลโดยยื่นเพียงบัตรประชาชนใบเดียวและแจ้งโช้สิทธิ
UCEPซึ่งจะเข้ารับการรักษาได้ในโรงพยาบาลทุกแห่งที่ใกล้ที่สุดไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับสิทธิ UCEP ผู้ป่วยจะได้รับการรักษาจนพ้นวิกฤตและสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างปลอดภัยโดยเมื่อพ้น 72 ชั่วโมง จะส่งรักษาต่อที่หน่วยบริการประจำโดยให้สถานพยาบาลที่ให้การ
รักษาเบิกค่าใช้จ่ายค่ารักษาจาก สปสช.
ตามอัตราที่กำหนด กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร. สายด่วน 1669 ได้ทั่วประเทศทั้งนี้อาการที่เข้าข่ายภาวะฉุกเฉินวิกฤตประกอบด้วย 1.หมดสติ ไม่รู้สึกตัว’ ไม่หายใจ
2.หายใจเร็ว หอบเหนื่อยรุนแรง หายใจติดขัดมีเสียงดัง 3.เจ็บหน้าอกเฉียบพลันรุนแรง 4.ซึมลงเหงื่อแตก ตัวเย็น หรือมีอาการชักร่วม 5.แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีก พูดไม่ชัดแบบปัจจุบันทันด่วนหรือชักต่อเนื่องไม่หยุดและ6. มีอาการอื่นร่วม ที่มีผลต่อการหายใจ ระบบการไหลเวียนโลหิต และระบบสมอง ที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต
หากป่วยฉุกเฉินแต่
ไม่วิกฤตถึงแก่ชีวิต’
สามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลรัฐที่ใกล้ที่สุด โดยยื่นเพียงบัตรประชาชนใบเดียวและแจ้งใช้สิทธิบัตรทองหรือสิทธิ 30 บาท 2 กรณีเจ็บป่วยที่ไม่ใช่ฉุกเฉินระดับวิกฤติ หรือ


ผู้มีสิทธิบัตรทองที่เดินทางไปต่างถิ่นแล้วมีความจำเป็นต้องูเข้ารักษาที่โรงพยาบาล เช่น มีความ
ดัน โลหิตขึ้นสูง ปวดศีรษะมาก เกิดภาวะท้องเสียรุนแรง ไข้หวัด ปวดท้อง เคืองตา ทำแผลต่อเนื่องตัดไหม หรือยาหมด
(ต้องกินยาต่อเนื่องแต่ยาหมดระหว่างเดินทางไปต่างพื้นที่ มาขอรับยาได้)ฯลฯ สามารถเข้ารักษาได้ที่หน่วยบริการปฐมภูมิทุกแห่ง ไม่ว่าจะเป็น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สถานีอนามัย ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลประจำอำเภอ, หน่วยบริการปฐมภูมิของโรงพยาบาลประจำจังหวัดรวมถึงศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร และคลินิกชุมชนอบอุ่น โดยยื่นบัตรประชาชนและแจ้งใช้สิทธิบัตรทอง
3.กรณีเจ็บป่วยเล็กน้อย สปสช.ได้ร่วมกับสภาวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข เพิ่มบริการให้ประชาชนมีความสะดวกมากขึ้นด้งนี้ เจ็บป่วยเล็กน้อย 16 อาการ ยื่นบัตรประชาชนใบเดียว ปรึกษาเภสัชกรและรับยาได้ที่ร้านยา
ที่เข้าร่วมโครงการได้ทั่วประเทศ ไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยสังเกตสติกเกอร์ “ร้านยาคุณภาพ
ของฉันให้บริการเจ็บป่วยเล็กน้อย”หรือดูรายชื่อร้านยาที่เข้าร่วม
เจ็บป่วยเล็กน้อย 32 อาการ ยื่นบัตรประชาชนใบเดียวเข้ารักษาโรคเบื้องต้นตามขอบเขตวิชาชีพได้ที่คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่นกว่า
600 แห่งที่เข้าร่วมได้ทั่วประเทศ สังเกตสติก
เกอร์ คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น เจ็บป่วยเล็กน้อย 42 อาการ หากอยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล 5 จังหวัด (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และ
นครปฐม)
**********
กฤษฎา สมมาตร
รายงานข่าว

Related posts