สระบุรี – คณะกรรมการตรวจเยี่ยมการประเมินผลโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ลงพื้นที่ดำเนินการทุกภาคส่วน(มีคลิป)

สระบุรี – คณะกรรมการตรวจเยี่ยมการประเมินผลโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ลงพื้นที่ดำเนินการทุกภาคส่วน(มีคลิป)

วันที่ 11 ธันวาคม 2566 ที่วัดศรัทธาประชากร(วัดเขารวก) ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี พระเทพเสนาบดีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เจ้าอาวาสวัดกวิศราราม ประธานคณะกรรมการติดตามตรวจเยี่ยมประเมินผลโครงการวัดประชา รัฐ สร้างสุข หนกลาง พร้อมด้วย พระเทพสุวรรณมุนี รองประธาน พระเทพวชิรโสภณ รองประธาน พระเถรานุเถระ ซึ่งเป็นคณะกรรมการติดตามโครงการประเมินผลโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขประจำปี2566 กลางณ วัดศรัทธาประชากร(วัดเขารวก)

โดยมีนายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พระราชวชิรมงคลวิสิฐ เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี มหานิกาย เจ้าอาวาสวัดมงคลชัยพัฒนา(พระอารามหลวง )พระราชวัชรญาณรังษี เจ้าคณะจังหวัดสระบุรีธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดพุทธแสงธรรม นางพรวรรณ บำรุง ผู้อำนวยการสำนักพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี นายสั้นทัศน์ รันดาเว นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ และทุกภาคส่วน ร่วมถวายการต้อนรับ


สำหรับการดำเนินการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ของจังหวัดสระบุรี ส่งวัดศรัทธาประชากร (วัดเขารวก) เข้าประเมินผลฯ มีซึ่งนโยบายส่งเสริมให้มีการขับเคลื่อนทั้งจังหวัด การดำเนินงานที่ผ่านมามีวัดต้นแบบในทุกอำเภอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2566 ได้ส่งเสริมการดำเนินงานโดยการพัฒนารูปแบบและแนวคิดของ 5 ส.ซึ่งประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐาน สร้างนิสัย ลงสู่บริบทของวัดและชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมให้วัดเป็นพื้นที่ต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่

ทางกายภาพ พื้นที่การเรียนรู้ พื้นที่ทางจิตใจ และปัญญาโดยบูรณาการแนวคิด 5 ส. หลักสัปปายะ7 และรับผิดชอบต่อสังคม สู่ประชาชน โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางพัฒนาการจัดระบบฐานข้อมูล องค์ความรู้ในการพัฒนาวัดและชุมชน รวมทั้งการออกแบบพื้นที่วัดให้เป็นสัปปายะสถาน แห่ง อารยสถาปัตย์ ส่งเสริมให้ประชาชนในสังคมรวมถึง กลุ่มวิชาชีพ เพื่อช่วยเหลือสังคม มีจิตอาสารับผิดชอบต่อสังคมและสุขภาวะความยั่งยืน.

***********
กฤษฎา สมมาตร
รายงานข่าว

Related posts