ชัยภูมิ – จัดใหญ่เปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนโซนหุบเขา ครั้งที่ 48

ชัยภูมิ – จัดใหญ่เปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนโซนหุบเขา ครั้งที่ 48

 

/ช่วงบ่ายวานนี้ ที่สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ (อบจ.ชย) น.ส.อรอาภา โล่ห์วีระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน พร้อมกล่าวว่า การแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ เป็นครั้งที่ 48 ประจำปี 2566 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 2-8 ธันวาคม 2566 ณ สนามกีฬาภายในจังหวัดชัยภูมิ เป็นการสร้างโอกาสให้แก่นักเรียน นักกีฬา ชาวจังหวัดชัยภูมิ ดังพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรว่า “กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ” ดังนั้นกีฬาสามารถสร้างนักเรียน เยาวชน ที่มีความหลากหลายทางพหุวัฒนธรรม ให้มี คุณภาพพร้อมกับการที่มีสุขภาพที่ดี เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญได้ในอนาคต อีกทั้ง การแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาศึกษาจังหวัดชัยภูมิ (กีฬานักเรียนโซนหุบเขา) ในครั้งนี้ยังเป็นการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิ ทั้งด้านวัฒนธรรมกีฬาและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้น

นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ (สพม.ชัยภูมิ) กล่าวว่า การจัดแข่งขันกีฬานักเรียนมัยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ (กีฬานักเรียนโซนหุบเขา) ซึ่งได้จัดต่อเนื่องมาแล้ว 47ครั้ง โดยมีโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โรงเรียนการศึกษาพิเศษ และเอกชน ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน เยาวชน มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมสติปัญญา และห่างไกลจากยาเสพติด เสริมสร้างและปลูกฝังการเป็นนักกีฬาที่ดีให้แก่นักเรียน นักศึกษา ให้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการร่วมกับต่างสถาบันการศึกษา พัฒนาการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับจังหวัดให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อระดมทรัพยากรภาครัฐ เอกชน ให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนานักเรียน เยาวชน เป็นนักกีฬาตัวแทนของจังหวัดชัยภูมิที่มีประสิทธิภาพ ได้กำหนดกีฬาที่จัดแข่งขัน16 ชนิด

ประกอบด้วย 1) กรีฑา 2)เทเบิลเทนนิส 3)แบดมินตัน 4)มวยสากลสมัครเล่น 5) มวยไทยสมัครเล่น 6)ยกน้ำหนัก 7)ว่ายน้ำ 8)วอลเล่ย์บอลในร่ม 9) วอลเล่ย์บอลชายหาด 10)ฟุตบอล 11) ฟุตซอล 12)บาสเก็ตบอล 13)เซปักตะกร้อ 14) แฮนด์บอล 15)เปตอง และ 16)อีสปอร์ต โดยได้รับความร่วมมือและความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วยหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ สำนักงานสาธารณสุขชัยภูมิโรงพยาบาลชัยภูมิ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เทศบาลเมืองชัยภูมิสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชัยภูมิ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคชัยภูมิ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ และโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการแข่งขันกีฬา ในครั้งนี้ “สุข สำเร็จ ปลอดภัย” ให้นักกีฬาแข่งขันกีฬาด้วยความสุข ประสบความสำเร็จในการฝึกฝนและพัฒนาตนสู่ความเป็นมืออาชีพ ด้วยความปลอดภัยในทุกๆ ด้าน

ด้าน นายเถลิงศักดิ์ ศรีดี อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ริเริ่มการจัด “กีฬานักเรียนโซนหุบเขา” กล่าวว่า จัดขึ้นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2519 เนื่องจากผู้บริหารโรงเรียนต่างๆ ของฝั่งหุบเขา ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนภูเขียว, โรงเรียนคอนสวรรค์, โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา,โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา, โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา, โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม และโรงเรียนคอนสารวิทยาคม ได้เกิดแนวความคิดร่วมกันว่าจะหาวิใดที่จะส่งเสริมให้โรงเรียนมัธยมศึกษาพัฒนาตนเอง โดยการวางเงื่อนไข ที่เป็นตัวกระตุ้นทั้งทางตรง และทางอ้อม พร้อมกับประชาชนในท้องถิ่น เข้ามามีบทบาทช่วยพัฒนโรงเรียน ทั้งทางด้านอาคาร สนามกีฬา วัสดุ อุปกรณ์ และพัฒนาด้านจิตใจ

หลังจากนั้นได้ขยายวงกว้างขึ้น มีโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก จนกลายเป็นการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาระดับจังหวัดในที่สุด ในครั้งที่ 15 พ.ศ 2533โรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในจังหวัดชัยภูมิร่วมกันเป็นเจ้าภาพ จนถึงครั้งที่ 36ได้เปลี่ยนชื่อจาก “กีฬานักเรียนโซนหุบเขา” เป็น “กีฬาสถาบันการศึกษาแห่งชาติ จังหวัดชัยภูมิ (กีฬานักเรียนโซนหุบเขา)” ถือได้ว่าเป็นมหกรรมกีฬาสถาบันการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ และในการแข่งขันครั้งที่ 37 – 38 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “กีฬา สพม.ชัยภูมิ เกมส์ (กีฬานักเรียนโซนหุบเขา)” ซึ่งการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ (กีฬานักเรียนโซนหุบเขา) ในปีนี้ครบ 4 รอบการแข่งขัน (ครั้งที่ 48) เป็นการจัดการแข่งขันที่เสริมสร้างความรักและความสามัคคีแก่ นักเรียน นักกีฬา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดชัยภูมิ เพื่อความเป็นเลิศด้านกีฬาของชาวชัยภูมิ

ซึ่งการจัดพิธีเปิดในครั้งนี้ นายกีฬาชัย รัตนีย์ศรีบัณฑิต ผอ.โรงเรียนชัยภูมืภักดีชุมพล ได้เป็นเจ้าภาพด้านพิธีเปิดงาน ครบ4 รอบ ทุกๆฝ่ายจึงได้จัดใหญ่พิธีเปิดมีเวทีการแสดง และการแสดงภาคสนามอย่างยิ่งใหญ่ มีขบวนพาเหรดสร้างสีสันไม่แพ้ระดับประเทศ ผู้บริหาร ครู นักเรียนต่างพร้อมใจกันแสดงออกถึงการแข่งขันที่รู้รักสามัคคี มีนักกีฬารุ่นแรกๆของกีฬานักเรียนโซนหุบเขา ที่ประสบความสำเร็จมาร่วมวิ่งคบเพลิง เช่น นายรณชัย สยมชัย นักกีฬาฟุตบอลทีมชาติ นายชูเกียรติ หนูสลุง นักฟุตบอลทีมชาติไทยและนักกีฬา กรีฑาทีมชาติไทยอีกหลายคนที่เข้ามาร่วมในครั้งนี้

/////

Related posts