สพม.สงขลา – สตูล จ่อเปิดห้องเรียนมัธยมปลาย ปีการศึกษา 67 ณ เกาะหลีเป๊ะตามนโยบาย การศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิต

สพม.สงขลา – สตูล จ่อเปิดห้องเรียนมัธยมปลาย ปีการศึกษา 67 ณ เกาะหลีเป๊ะตามนโยบาย การศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิต

 

เมื่อเร็วๆนี้ ที่หมู่ที่ 7 บ้านเกาะหลีเป๊ะ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล (สพม.สงขลา-สตูล)กล่าวว่า ขณะนี้ได้ ร่วมกับภาคีเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วม ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU โดยกำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีเป้าประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่เสมอภาค ให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่รับผิดชอบการบริหารและ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดสงขลา และสตูล พบว่าในท้องที่จังหวัดสตูลเป็นพื้นที่กว่าร้อยเกาะ มีพื้นที่เกาะตั้งอยู่ห่างไกลจากแผ่นดินใหญ่ มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ภาคบังคับบังคับพื้นที่)และที่นี่เกาะหลีเป๊ะเป็นเกาะสวรรค์ของประเทศที่โด่งดังไปทั่วโลก ที่มีทั้งชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวจำนวนมากทุกปี เงินสะพัด ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย และระดับโลก มีประชาชนอยู่อาศัยจำนวนมากรวมทั้งชนเผ่าชาติพันธุ์ อูรักลาโว้ย เป็นชนเผ่าพื้นถิ่นที่อาศัยมานาน รวมทั้งผู้ที่เข้าไปอาศัยประกอบอาชีพ บนเกาะมีสถานประกอบการส่วนมากจะเป็นผู้ประกอบการท่องเที่ยว จำนวนมาก เกาะหลีเป๊ะที่สร้างรายได้มหาศาลให้จังหวัด และประเทศไทย


แต่ด้านการศึกษาในพื้นที่ยังไม่มีการจัดการศึกษาระดับมัธมศึกษาตอนปลาย(ม.6) ไม่มีโรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)ทำให้นักเรียนที่อยู่อาศัยบนเกาะหลีเป๊ะ ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) ที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต้องเดินทางเพื่อไปศึกษาโรงเรียนในพื้นที่ฝั่งแผ่นดินใหญ่ ได้แก่อำเภอละงู ทุ่งหว้า, ท่าแพ, และอำเภอเมือง จังหวัดสตูล ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในการจัดหาค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้สะดวกต่อการเดินทางไปศึกษาของบุตรหลาน เกาะหลีเป๊ะเป็นเกาะที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตราของเกาะอาดัง ในจังหวัดสตูล ห่างจากแผ่นดินของจังหวัดสตูล 85 กิโลเมตร

ฉะนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล เล็งเห็นถึงความสำคัญของการได้รับโอกาสและพัฒนาทางการศึกษาของนักเรียนในพื้นที่ เพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำ และคำนึงถึงค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองที่เพิ่มขึ้นเป็นองค์ประกอบร่วม จึงได้มีการประชุมหารือหน่วยงาน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง กับการจัดการศึกษา
มีมติและได้มอบหมายให้โรงเรียนสตูลวิทยา 318 หมู่ 6 ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล
ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ดำเนินการเปิดห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษา 2567 ณ เกาะหลีเป๊ะ จึงนำไปสู่การประชุมการเปิดห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ เกาะหลีเป๊ะ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 23- 24 พฤศจิกายน 2566

ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ ศึกษาธิการจังหวัดสตูล ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลาสตูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล นายอำเภอเมืองสตูล ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสตูลวิทยา โรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะ ผู้นำท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษาจากเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสตูล ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล/ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ศึกษานิเทศก์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา ตัวแทนคณะครูโรงเรียนสตูลวิทยา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ในกิจกรรมดังกล่าวได้มีการจัดทำข้อตกลงข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดการศึกษาห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ เกาะหลีเป๊ะ ระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล โดยนายอำเภอเมืองสตูลส่วนหน้า (ปลัดอำเภอเมืองสตูลประจำเกาะหลีเป๊ะ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะ เป็นพยาน

โดย MOU
1. เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้เรียนที่อยู่ห่างไกล
2. เพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในการเข้าสู่มัธยมศึกษาตอนปลาย
3.เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีความประสงค์
จะศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ขอบเขตการดำเนินงาน
1. โรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล อนุญาตให้ใช้อาคารเรียน สปช. 102/26 ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งอยู่ในการดูแล ของโรงเรียนสตูลวิทยา
2. โรงเรียนสตูลวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล
เป็นผู้ออกแบบโครงสร้างหลักสูตร จัดทำหลักสูตร และบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล กำกับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล การดำเนิน

โครงการการเปิดห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
คาดว่าการบริหารการจัดการศึกษาและร่วมทำ MOU ครั้งนี้จะเปิดให้นักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่กำลังศึกษาม.3 ปัจจุบัน 22คน และเรียนต่อ ม.4 จำนวน 15 คนที่จบ ม.3 ปีการศึกษาก่อนหน้า(รวมทั้งทึ่จบ
กศน.)

ปัจจุบัน รร.บ้านเกาะหลีเป๊ะ จัดการเรียนการสอนระดับ อนุบาล-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี นร. ปฐมวัย 78 คน ประถม 139 คน ม.ต้น 66 คน
รวมทั้งสิ้น 283 คน
การรวมพลังจากทุกภาคส่วนเพื่อขยับการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนเข้าถึงโอกาส มีความเสมอภาคทางการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ตอบโจทย์ กระทรวงศึกษาธิการ : การศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตตามกระแสพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งเสด็จ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2552

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts