ตม.จว.อุทัยธานี นำร่อง Uthaithani immigration on mobile

ตม.จว.อุทัยธานี นำร่อง Uthaithani immigration on mobile

ผวจ.อุทัยธานี นำโครงการ Uthaithani Samart และ Uthaithani immigration on mobile เป็นต้นแบบการการบริการภาครัฐยุคใหม่ นำเข้าสู่นโยบายรัฐบาลดิจิตอล และได้รับเป็นจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง วันที่ 17พ.ย. 66 นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Provinces: HPP)

การดำเนินการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ในประเด็นการพัฒนาศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service: OSS) และการบังคับใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ บริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี(หลังใหม่) โดยนำโครงการ “Uthaithani smart” ของโรงพยาบาลอุทัยธานี และ “Uthaithani On Mobile” ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุทัยธานี นำร่อง เป็นต้นแบบการบริหารราชการภาครัฐยุคใหม่ ตามโครงการรัฐบาลดิจิตอล

โดยฝ่ายยุทธศาสตร์จังหวัดอุทัยธานีได้ประสานงานเพื่อศึกษา รูปแบบ และรายละเอียดของโครงการ นำไปเป็นต้นแบบแก่หน่วยงานรัฐในจังหวัดอุทัยธานี ทั้งนี้ โครงการ Uthaithani on mobile ของ ตม.จว.อุทัยธานี และ Uthaithani smart ได้รับการเสนอจาก งานยุทธศาสตร จังหวัดอุทัยธานี เป็นต้นแบบ การบริการภาครัฐ ลดขั้นตอน การติดต่อราชการ ถือ เป็นส่วนหนึ่งของแนวทาง ศูนย์ราชการสะดวก Government Easy Contact Center : Gecc ตามแนวทาง สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย

ทั้งนี้ เป็นการเตรียมการ เพื่อรองรับการตรวจราชการของคณะกรรมาธิการ การบริหารราชการแผ่นดินวุฒิสภา ซึ่งจะมาติดตามความคืบหน้า ในเรื่องดังต่อไปนี้. 1)การขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง(High performance provice : HPP) 2) การดำเนินการการให้บริการประชาชนศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จณจุดเดียว(one stop service:OSS) 3) การบังคับใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการพ.ศ. 2565 ของคณะกันมาที่การบริหารราชการแผ่นดินวุฒิสภา

Related posts