การท่องเที่ยวกระบี่จัดโครงการ 1 ท่องเที่ยว 1 ประสบการณ์ท้องถิ่น( One Destination , One Local Experience)

การท่องเที่ยวกระบี่จัดโครงการ 1 ท่องเที่ยว 1 ประสบการณ์ท้องถิ่น( One Destination , One Local Experience)

ผู้สื่อข่าว จ.พัทลุง รายงานว่า เมื่อตอนสายวันนี้(ที่ 16) ที่ห้องประชุมโรงแรมศิวา รอยัล อ.เมืองพัทลุง นายสุรัตน์ จรณโยธิน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการ 1 ท่องเที่ยว 1 ประสบการณ์ท้องถิ่น( One Destination , One Local Experience)กิจกรรมสร้างสรรค์นวัตกรนักการตลาดออนไลน์ Soft Power สู่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ ได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2566

โดยมี ผศ.ดร.ชารินี ใจเอื้อ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาตรัง คณะอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาตรัง และคณะวิทยากรผู้มีองค์ความรู้ ประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยว เข้าร่วมด้วย ในขณะเดียวกันทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ ได้มีการนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมไปศึกษาเรียนรู้ และดูงานด้านการท่องเที่ยวประเภทเขา ป่า นา เล ตามจุดสำคัญๆของจังหวัดพัทลุงอีกด้วย

ทั้งนี้ จังหวัดกระบี่มีชมรมการท่องเที่ยวมากกถึง 29 ชุมชน เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูง เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามและหลากหลาย มีธรรมชาติที่แวดล้อมด้วยภูเขาและทะเล อุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้ทั้งป่าธรรมชาติและป่าชายเลน รายล้อมด้วยหมู่เกาะที่สวยงาม เป็นจังหวัดที่มีความสงบ ปลอดภัย ขึงทำให้เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ จนสามารถสร้างรายได้ให้แก่จังหวัดกระบี่เป็นจำนวนมาก

ซึ่งการพัฒนาและยกระดับด้านการท่องเที่ยวนั้น บุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว ทั้งผู้ให้บริการ ชุมชน หน่วยงานที่เป็นเจ้าของแหล่งท่องเที่ยว หน่วยงานรัฐ และภาคีที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องเข้ามาร่วมกันขับเคลื่อน ส่งเสริม และสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการให้บริการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวในการเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง ดังนั้น ทางสำนักงานฯจึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น

Related posts