สมุทรปราการ-นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองลัดหลวง (สมุทรปราการ) เปิด หน่วยฟื้นฟูสมรรถภาพ สุขภาพฯ ดูแลผู้ด้อยโอกาส

สมุทรปราการ-นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองลัดหลวง (สมุทรปราการ) เปิด หน่วยฟื้นฟูสมรรถภาพ สุขภาพฯ ดูแลผู้ด้อยโอกาส

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี ซ.สุขสวัสดิ์ 74 อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
“นายศุภมิตร ชิณศรี” ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด “หน่วยฟื้นฟูสมรรถภาพ สุขภาพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในชุมชน เทศบาลเมืองลัดหลวง” โดยมี “นางโสภา มีสัมฤทธิ์” นายกเทศมนตรีเมืองลัดหลวง ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดตั้งหน่วยฟื้นฟูฯ ซึ่งเกิดจากนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองลัดหลวง ที่ต้องการดูแลประชาชนชาวลัดหลวงตั้งแต่เยาว์วัยถึงสูงวัย โดยจัดตั้งหน่วยฟื้นฟูฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงให้ดีขึ้น,

เพื่อช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่มีภาวะพึ่งพิงด้านสุขภาพพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการกายภาพบำบัด, เพื่อให้บริการด้านสุขภาพขั้นพื้นฐานได้แก่ การพยาบาลพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพเบื้องต้น และเพื่อให้คำปรึกษาด้านสุขภาพเบื้องต้นกับผู้มารับบริการ และครอบครัว สำหรับหลักเกณฑ์การรับคนไข้ เข้ารับการดูแลภายในหน่วยฟื้นฟูฯแห่งนี้ คือ ผู้ป่วยหรือญาตของผู้ป่วยในเขตพื้นที่เทศบาลฯสามารถมาติดต่อที่ หน่วยฟื้นฟูสมรรถภาพ สุขภาพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในชุมชน เทศบาลเมืองลัดหลวง ในวัน และเวลาราชการ เพื่อรับการประเมินเบื้องต้นกับนักบริบาล

ซึ่งในช่วงแรกจะรับผู้ที่ประเมินแล้วยังพอสามารถช่วยเหลือตัวเองได้มีการฟื้นฟูจากโรงพยาบาลมาแล้ว อยู่ในระยะที่สามารถดูแลตัวเองได้ผ่านแบบประเมิน Morse Fall Scale ซึ่งจะรับผู้ป่วยที่ผ่านการประเมินแล้วอยู่ในขั้นไม่มีความเสี่ยง – มีความเสี่ยงต่ำ ซึ่งในอนาคตจะมีการพัฒนาในเรื่องของบุคลากรทางการแพทย์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มเติม เพื่อให้สามารถขยายรองรับกลุ่มผู้ป่วยเสี่ยงสูงต่อไป

ในการนี้ยังได้รับเกียรติจาก “นางสาวดวงสมร พรช่วยกอบกุล” ปลัดอาวุโสอำเภอพระประแดง / ผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการของทางเทศบาลเมืองลัดหลวง / หัวหน้าส่วนราชการจากสาธารณสุขอำเภอพระประแดง และ “นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล” นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการแห่งประเทศไทย / นางมิ่งขวัญ นาคบัลลังค์ จิตอาสาพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์ในนามเลขาอำเภอพระประแดง ประธานตำบลบางครุ / โรงพยาบาลบางจาก / โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ ทั้ง 3 ตำบล ตำบลบางจาก บางครุ และบางพึ่ง / ผู้ประกอบการ /อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) / แกนนำสุขภาพประจำครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองลัดหลวง (กสค.) / อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) สมุทรปราการ / สมาชิกองค์กรสตรีในเขตเทศบาลเมืองลัดหลวง และประชาชนเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย

ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวชื่นชมแนวคิดของนายกเทศมนตรีเมืองลัดหลวง ที่ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตั้งแต่เยาว์วัยจนถึงสูงวัย ให้ความสำคัญในสุขภาพของประชาชน สังเกตจากโครงการ กิจกรรม สถานที่ออกกำลังกาย รวมถึงหน่วยฟื้นฟูสมรรถภาพ สุขภาพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในชุมชน เทศบาลเมืองลัดหลวง ซึ่งมีการส่งเสริมให้สุขภาพดีตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทาง หากมีผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ที่จำเป็นต้องเข้ารับการฟื้นฟูก็ยังมีสถานที่แห่งนี้รองรับและให้บริการ เป็นการช่วยให้คนไข้สามารถกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติมากที่สุด ทั้งนี้ขอให้การดำเนินงานของหน่วยฟื้นฟูฯแห่งนี้สำเร็จด้วยดี เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ

Related posts