เพชรบูรณ์ เปิดตลาดวัฒนธรรม “ป่าช้าคาเฟ่ ช็อค มาร์เก็ต” สารพัดผีชวน แชะ โชว์ของดีชุมชน

เพชรบูรณ์ เปิดตลาดวัฒนธรรม “ป่าช้าคาเฟ่ ช็อค มาร์เก็ต” สารพัดผีชวน แชะ โชว์ของดีชุมชน

ที่วัดเสาธงทอง ตำบลนายม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ นายปกรณ์ ตั้งใจตรง  นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดวัฒนธรรม ชุมชนคุณธรรมบ้านนายม ประจำปี 2566 “ป่าช้าคาเฟ่ ช็อค มาร์เก็ต” โดยมีนางยุวดี มีบุญ วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวรายงาน พร้อมด้วยพระมหาจักรพันธ์ เมตติโก เจ้าอาวาสวัดเสาธงทอง หัวหน้าส่วนราชการ เครือข่ายสภาวัฒนธรรมจังหวัด อำเภอ นายก อบต. กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน สถานศึกษาและประชาชน นักท่องเที่ยวร่วมงานที่เป็นจุดได้รับความสนใจในช่วงพิธีเปิด เมื่อมีนักท่องเที่ยววีไอพีเดินทางเข้าร่วมงานคือนายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แปลงร่างเป็นผีที่มาพร้อมกับ หัวหน้าส่วนราชการซึ่งต่างแต่งกายเป็นผีสาวสวยน่ารักสร้างสีสันบรรยากาศ

นางยุวดี มีบุญ วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่ารัฐบาลได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่จะต้องนำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว” โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้ามั่นคง มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน และปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ให้คนไทยมีความพร้อมทั้งกายใจ สติปัญญา ได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีจิตสำนึกวัฒนธรรมที่ดีงาม สร้างสังคมไทยให้เป็นธรรมมีจิตสำนึกวัฒนธรรมที่ดีงาม สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เกื้อกูลและแบ่งปัน ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อแก้ไขปัญหาปากท้องและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ประชาชนอยู่ดีมีสุข และนโยบายกระทรวงวัฒนธรรมมุ่งขับเคลื่อนงานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ปรับบทบาทสู่กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ ขับเคลื่อนให้วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ มีบทบาทนำในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย สร้างรายได้เสริมคุณค่า พัฒนาสังคม ขับเคลื่อน Soft Power ด้วยมิติทางวัฒนธรรม อนุรักษ์ สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรมของชุมชน ท้องถิ่น

วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดวัฒนธรรม ชุมชนคุณธรรมบ้านนายม เป็นโครงการต้นแบบส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายชุมชนคุณธรรมในการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรมของชุมชน พัฒนาต่อยอดสร้างเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมภาพลักษณ์ของชุมชนด้วย Soft Power สอดคล้องกับนโยบาย “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” วัตถุประสงค์การดำเนินงาน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการนำทุนทางวัฒนธรรม ในพื้นที่มาพัฒนาต่อยอดสร้างรายได้ เศรษฐกิจฐานราก และเพื่อบูรณาการ ความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยใช้มิติทางวัฒนธรรม กำหนดจัดโครงการในวันอาทิตย์แรกของเดือน เริ่มเปิดตลาดวัฒนธรรม วันที่ 2 กรกฎาคม /วันที่ 6 สิงหาคม และวันที่ 3 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 16.00-20.00 น. กิจกรรมประกอบด้วย เช็คอิน (Check In) รับวัตถุมงคล ทำบุญไหว้พระขอพรหลวงพ่อทบ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดเสาธงทอง- การประกวดแต่งกายสไตล์ผี ร่วมรับประทานอาหารเย็น (Ghost Dinner) การจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน สินค้าชุมชนจากทุกหมู่บ้านในตำบลนายม การสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม การแสดงศิลปะ วัฒนธรรมพื้นบ้าน การสาธิตการจัดสำรับอาหารพื้นบ้านสไตล์ผี ชมภาพยนตร์กลางแปลง


สำหรับป่าช้าคาเฟ่ มีชื่อเสียงโด่งดังในโลกโซเชียล เป็นคาเฟ่ที่ตั้งอยู่ที่วัดเสาธงทอง จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นสถานที่สุดหลอนที่ถูกตกแต่งด้วยธีมแบบผีๆ สร้างบรรยากาศที่วังเวงและน่าขนลุก สำหรับเมนูของทางร้านจะมีทั้งอาหารคาว ข้าวตามสั่งต่างๆ ไปจนถึงก๋วยเตี๋ยว และมีน้ำชงทั้งชา กาแฟ และน้ำผลไม้ให้เลือกสั่งมาทานกัน เท่านั้นไม่พอ เมนูกาแฟของที่นี่ก็ยังตั้งชื่อให้เข้ากับคอนเซปต์ด้วยเช่นกัน อาทิ กระหังโบยบิน(เอสเปรสโซ่ ), ผีน้อยน่ารัก(คาปูชิโน่) , ผีผ้าอ้อม(ลาเต้) , ตะเคียนแสนหวาน(ชาไทย) , ตะเคียนแพ้ท้อง(ชามะนาว), กระสือวิบวับ (น้ำผึ้งมะนาวโซดา), แดกคูล่าซ่าสุดๆ(แดงโซดา), สางสาวพราวเสน่ห์(นมเย็น) เป็นต้น ยังมีไฮไลท์พ่อค้า-แม่ค้าแต่งกายเป็นผีมาคอยให้เสิร์ฟความหลอนให้แบบตัวเป็นๆ เสียด้วย

 

Related posts