สระบุรี – คณะกรรมการคัดเลือกสุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปี 2566 คัดเลือกชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร (มีคลิป)

สระบุรี – คณะกรรมการคัดเลือกสุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปี 2566 คัดเลือกชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร (มีคลิป)

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 ที่ห้องประชุมป่าสัก ศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปี 2566 จังหวัดสระบุรี โดยมีคณะกรรมการคัดเลือกฯจากภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมประชุม

พร้อมร่วมกันคัดเลือกชุมชนคุณธรรมฯ ที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติของจังหวัดสระบุรี โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปี 2566 ในเบื้องต้นก่อน 4 ชุมชน ในวันนี้ได้มีการคัดเลือกในระดับจังหวัดให้เหลือเพียง 1 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนวัดพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท และจะได้นำเสนอชุมชนฯที่ได้รับการคัดเลือก เสนอไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมต่อไป

ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดดำเนินโครงการคัดเลือก 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปี 2566 เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญ กำลังใจแก่ชุมชนและผู้ให้การสนับสนุนการขับเคลื่อน พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในวงกว้าง เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดและขยายผลความสำเร็จไปยังชุมชนอื่นๆ ปลุกกระแสการท่องเที่ยววิถีชุมชนสร้างโอกาส สร้างรายได้ เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
************

กฤษฎา สมมาตร
รายงานข่าว

Related posts