สระบุรี – มทบ.18 บรรยายให้ความรู้หัวข้อเรื่อง”สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

สระบุรี – มทบ.18 บรรยายให้ความรู้หัวข้อเรื่อง”สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

วันทึ่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น.ที่ห้องประชุมหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
พลตรีอภิชัย วิไลเนตร ผบ.มทบ.18และผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.18 มอบให้ จิตอาสา 904 ของหน่วย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” หลักการทรงงาน 23 ประการ การสอดแทรกอุดมการณ์รักชาติผ่านบทเพลง และประเภทของจิตอาสาพระราชทาน

โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรและ อาสาสมัคร กศน. ของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี จำนวน 454 คน ทั้งนี้มี นายชับธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม
***********

กฤษฎา สมมาตร
รายงานข่าว

Related posts