กระทรวงท่องเที่ยว ลงพื้นที่ ตรวจติดตาม พร้อมยกกระบี่เป็นโมเดลการบริหารการจัดการในองค์กร

กระทรวงท่องเที่ยว ลงพื้นที่ ตรวจติดตาม พร้อมยกกระบี่เป็นโมเดลการบริหารการจัดการในองค์กร

 


เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2566 นางสาววันทนา แจ้งประจักษ์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมนายบุญปลูก ชายเกตุ ประธานค.ต.ป.กก. และคณะ พร้อมด้วยนายสุรัตน์ จรณโยธิน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ณ ห้องประชุมท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ และจุดบริการท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ และร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจและติดตามผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

ณ ชุมชนท่องเที่ยวอ่าวลึกน้อย รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่ผ่านมา พร้อมแลกเปลี่ยนความเห็นในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพื่อรองรับนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวคุณภาพสูง และลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานการส่งเสริมการออกกำลังกายและการจัดกิจกรรมนันทนาการ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ ตรวจเยี่ยมท่าเทียบเรือ ณ ท่าเรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ (ท่าเรือคลองจิหลาด) และคณะ ค.ต.ป.กก. ประชุม ค.ต.ป.กก. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่

Related posts