พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและพิธีเปิดโครงการ “เอจีซี วีนิไทยร่วมใจปลูกปะการัง ในพื้นที่เกาะเกล็ดแก้ว” ณ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและพิธีเปิดโครงการ “เอจีซี วีนิไทยร่วมใจปลูกปะการัง ในพื้นที่เกาะเกล็ดแก้ว” ณ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ, โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา และบริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี, โรงเรียนชุมพลทหารเรือ, สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๒, มูลนิธิรักษ์ปะการัง โดยความอุปถัมภ์ของบมจ. เอจีซี วีนิไทย และ บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ในโครงการ “เอจีซี วีนิไทยร่วมใจปลูกปะการัง ในพื้นที่เกาะเกล็ดแก้ว” โดยได้รับเกียรติจากนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ณ สโมสรนักเรียนจ่าทหารเรือ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ ๓ ข้อ ได้แก่
1. เพื่อร่วมกันจัดทำแผน ดำเนินการ และสนับสนุนการดำเนินงานในการดูแลรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรปะการังในพื้นที่เกาะเกล็ดแก้วให้มีความสมบูรณ์และเกิดความยั่งยืน
2. เพื่อบูรณาการ สร้างการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ดูแลรักษา อนุรักษ์และฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรปะการังในพื้นที่ให้เป็นหนี่งเดียว
3. เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ และการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้แก่เยาวชน และประชาชนทั่วไป

ทั้งนี้ในการดำเนินโครงการดังกล่าว คณะทำงานจะได้นำองค์ความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญในองค์กรพันธมิตรหลักของโครงการฯ อันได้แก่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มูลนิธิรักษ์ปะการัง โดยความอุปถัมภ์ของ บมจ. เอจีซี วีนิไทย และ บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) มาบูรณาการร่วมกันเพื่อทำให้การขับเคลื่อนโครงการ เอจีซี วีนิไทยร่วมใจปลูกปะการัง ในพื้นที่เกาะเกล็ดแก้ว ซึ่งเป็นพื้นที่ในความรับผิดชอบของโรงเรียนชุมพลทหารเรือนี้เป็นไปด้วยความราบรื่นและประสบความสำเร็จดังเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้โครงการฯ จะมีการตรวจติดตามประเมินผลเป็นระยะๆ

โครงการเอจีซี วีนิไทย ร่วมใจปลูกปะการัง หรือชื่อเดิม โครงการวีนิไทย ร่วมใจปลูกปะการัง เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี ๒๕๔๖ จวบจนถึงปี ๒๕๖๑ โครงการฯ สามารถประสบความสำเร็จใจการขยายพันธุ์ปะการังด้วยท่อพีวีซีได้จำนวนรวมมากกว่า ๘๐,๐๐๐ กิ่งใน ๕ พื้นที่ชายฝั่งภาคตะวันออก ต่อมาในปี ๒๕๖๒ มูลนิธิฯ ได้เริ่มขยายพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการฯ อย่างต่อเนื่องไปยังพื้นที่ติดทะเลทั่วประเทศไทยโดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานปลูก ฟื้นฟูและดูแลปกป้องปะการังในท้องถิ่นของตน ปัจจุบันได้มีการดำเนินโครงการฯ ไปแล้วทั้งสิ้นจำนวน ๑๐ พื้นที่ โดยเกาะเกล็ดแก้วนับเป็นพื้นที่ที่ ๑๑ ของโครงการฯ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการ เอจีซี วีนิไทยร่วมใจปลูกปะการัง ในพื้นที่เกาะเกล็ดแก้ว ครั้งนี้ ได้แสดงให้เห็นถึงพลังความร่วมมือระหว่างภาครัฐ, ภาคการศึกษา, ภาคประชาชน, และภาคเอกชนในการช่วยกันพัฒนาให้เกาะเกล็ดแก้วกลายเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ให้แก่คนรุ่นหลังสืบต่อไป
………………………………………………………

หมายเหตุ: การดำเนินงานการปลูกปะการังเพื่อการอนุรักษ์
ชิ้นส่วนปะการังที่นำมาปลูกนั้นนำมาจากส่วนที่แตกหักเสียหายจากลมพายุบริเวณพื้นที่เกาะเกล็ดแก้ว โดยในขณะเตรียมการนั้น ปะการังต้องแช่อยู่ในน้ำทะเลตลอดเวลา และดำเนินการปลูกฟื้นฟูในระยะเวลาอันรวดเร็วเพื่อให้ปะการังเกิดความเครียดน้อยที่สุด ทั้งนี้ คณะทำงานจะมีการติดตามอัตราการรอดและการเจริญเติบโตหลังการปลูกฟื้นฟูไปแล้ว 1 เดือน และในระยะยาวต่อไป

Related posts