ร้อยเอ็ด…ทม.ร้อยเอ็ด จับมือสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดึงครูชาวจีน สอนภาษาเด็ก โควต้าเด็กเรียนจีน ปีที่ 12

ร้อยเอ็ด…ทม.ร้อยเอ็ด จับมือสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดึงครูชาวจีน สอนภาษาเด็ก โควต้าเด็กเรียนจีน ปีที่ 12

วันนี้ (22 พ.ค.66) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมม่วงขาวโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด และ MR.Lin Haoye (นายหลิน ห่าวเย่) ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการศึกษาภาษจีน ศิลปะ ดนตรี กีฬา และวัฒนธรรมจีนฯ ระหว่างเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรม

และดำเนินกิจกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวกับการศึกษา ด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ตลอดจนการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาการศึกษา และส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทย-จีน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ข้าราชการครู นักเรียน ในสังกัด ทม.ร้อยเอ็ด ครูอาสาสมัครชาวจีน และผู้แทนสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมเป็นสักขีพยาน

ด้านนายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มีโรงเรียนในสังกัดความรับผิดชอบทั้งสิ้น 8 โรงเรียน 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มีเป้าหมายที่จะให้โรงเรียนในสังกัด ต้องมีการเรียน การสอน ด้านภาษา มากกว่า 2 ภาษา และมีโครงการหรือโควต้าส่งนักเรียน(สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด)ไปศึกษาต่อที่ประเทศจีนซึ่งโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่12 แล้วหลังจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19

ในวันนี้ จึงได้มีการทำบันทึกข้อตกลง(MOU)ในครั้งนี้ร่วมกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการจัดส่งครูอาสาสมัครชาวจีน มาปฏิบัติราชการด้านการเรียนการสอนภาษาจีน ที่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดตามที่กล่าวมาข้องต้นแล้วนั้น

ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการกับผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ด้านภาษา นาฏศิลป์ ดนตรี วัฒนธรรมเป็นต้น ทั้งภายในประเทศและสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้านภาษามากขึ้น

นายบรรจง กล่าวต่ออีกว่าที่ผ่านมาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้ส่งนักเรียนในสังกัดเดินทางไปศึกษาต่อยังประเทศจีนจำนวนหลายสิบคนทั้งนี้ก็เพราะการทำความร่วมมือด้านการศึกษาฯระหว่างสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคามกับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดผู้ที่จะได้ประโยชน์สูงสุดในการดำเนินการในครั้งนี้และทุกๆครั้งที่ผ่านมาคือลูกหลาน นักเรียนนักศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดทั้งสิ้นเห็นได้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนไทย-จีนพี่น้องกัน นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดกล่าวในที่สุด

 

โกสิทธิ์/ร้อยเอ็ด(ห) 087-864-4400 081-377-2689

Related posts