ก.แรงงาน มอบประกาศนียบัตรเจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ รุ่นที่ 1 นำนโยบายสู่การปฏิบัติ มุ่งไทยสู่เทียร์ 1

ก.แรงงาน มอบประกาศนียบัตรเจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ รุ่นที่ 1 นำนโยบายสู่การปฏิบัติ มุ่งไทยสู่เทียร์ 1

วันที่ 29 เมษายน 2566 นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตรโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับปี พ.ศ. 2565) รุ่นที่ 1 โดยมี นางสาวโสภณา บุญ-หลง ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน กล่าวรายงานผลการฝึกอบรม และนายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ๊มครองแรงงานร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ ณ โรงแรมพาลาซโซ่ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

นายนันทชัย กล่าวว่า ตามที่ได้รับทราบรายงานจากผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานว่า โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับปี พ.ศ. 2565) รุ่นที่ 1 ในครั้งนี้นั้น ฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 24 – 29 เมษายน 2566 กำหนด 6 วัน ซึ่งผู้ร่วมฝึกอบรมประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมการปกครอง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้ง 39 คน โดยมีเนื้อหาการฝึกอบรมฯ ได้แก่

ความรู้พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับการค้ามนุษย์  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ได้รับความรู้จากวิทยากรผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการป้องกันการค้ามนุษย์ทั้งภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) และได้ผ่านเกณฑ์การทดสอบทั้งทฤษฎีและปฏิบัติทั้งหมด ซึ่งจะได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับปี พ.ศ. 2565) ต่อไป

“ผมขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่านได้นำความรู้ความสามารถที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ รวมทั้งการใช้อำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ไปปฏิบัติงานในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเป็นรูปธรรม เพื่อมุ่งหมายให้ประเทศไทยสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ำของสหรัฐฯ และได้รับการจัดอันดับในรายงานการค้ามนุษย์ให้อยู่ในระดับ Tier 1 ต่อไป นายนันทชัย กล่าวท้ายสุด

Related posts