นราธิวาส-รอง ผอ.ศปพร.เป็นผู้แทน ผอ.ศปพร. พบปะเยี่ยมเยียน มอบความห่วงใย และให้กำลังใจสมาชิกศิลปาชีพกลุ่มปักผ้าและทอผ้า ณ วัดพระพุทธ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

นราธิวาส-รอง ผอ.ศปพร.เป็นผู้แทน ผอ.ศปพร. พบปะเยี่ยมเยียน มอบความห่วงใย และให้กำลังใจสมาชิกศิลปาชีพกลุ่มปักผ้าและทอผ้า ณ วัดพระพุทธ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ โครงการศิลปาชีพกลุ่มปักผ้าและทอผ้าวัดพระพุทธ ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พันเอก อังคาร พร้อมสุข รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นผู้แทน พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตรวจเยี่ยมและพบปะให้กำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพ อาหารและเครื่องดื่มให้กับสมาชิกโครงการศิลปาชีพ กลุ่มปักผ้าและทอผ้า วัดพระพุทธ โครงการพระราชดำริ ตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยได้รับฟังบรรยายสรุปประวัติความเป็นมา สอบถามปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินงาน และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ ปักผ้าและทอผ้า ของกลุ่มศิลปาชีพ พร้อมทั้งได้ เยี่ยมชมต้นไม้ทรงปลูก ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณต้นไม้ทรงปลูก ภายในวัดพระพุทธ

ซึ่งศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของต้นไม้ทรงปลูก จึงจัดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบต้นไม้ทรงปลูกขึ้น เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ได้ทรงเสด็จปฎิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และได้ทรงปลูกต้นไม้ในสถานที่ต่างๆ ที่ได้ทรงเสด็จปฎิบัติพระราชกรณียกิจ จึงจำเป็นที่จะต้องดูแลรักษาต้นไม้ทรงปลูกไม่ให้เสื่อมโทรม พร้อมทั้งจัดชุดทหารช่างดำเนินการจัดทำรั้วรอบต้นไม้ทรงปลูก เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์รอบต้นไม้ทรงปลูกให้เป็นระเบียบ สง่างาม ตลอดจนประสานงานขอความร่วมมือกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ ในการกำกับดูแล ต้นไม้ทรงปลูกให้เจริญเติบโตงอกงาม “สืบสาน รักษา ต่อยอด” ต้นไม้ทรงปลูกให้อยู่คู่กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป โดยมี พันเอก ยุทธนา สายประเสริฐ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 151 / หัวหน้าคณะทำงานฯ ที่ 3 เจ้าหน้าที่ตำรวจ ปลัดอำเภอตากใบ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ และ สมาชิกโครงการศิลปาชีพกลุ่มปักผ้าและทอผ้า วัดพระพุทธ ร่วมให้การต้อนรับ

สำหรับ โครงการศิลปาชีพกลุ่มทอผ้า วัดพระพุทธ จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2519 และ โครงการศิลปาชีพกลุ่มปักผ้า วัดพระพุทธ จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2539 ดำเนินกิจการทอผ้าและปักผ้า เพื่อนำส่งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผ่านสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส สำหรับวัสดุอุปกรณ์ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิศิลปาชีพฯ คณะทำงานฯ ที่ 3 จัดนายทหารประสานงานอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน และประสานเรื่องต่าง ๆ ของสมาชิก ปัจจุบันกลุ่มทอผ้าวัดพระพุทธ มีสมาชิก จำนวน 73 ราย มี นางคล้าม สาศรีสุข ทำหน้าที่เป็นหัวกลุ่มฯ และกลุ่มปักผ้า วัดพระพุทธ มีสมาชิก จำนวน 80 ราย สมาชิกนับถือศาสนาอิสลาม จำนวน 52 ราย นางสม ทองจันทร์ ทำหน้าที่เป็นหัวกลุ่มฯ โดยสมาชิกกลุ่มฯ นับถือศาสนาไทยพุทธ จำนวน 28 ราย โดยดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มร่วมกันด้วยความสามัคคีภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม โดยโครงการศิลปาชีพมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนศิลปาชีพแขนงต่างๆ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการจัดหาวัตถุดิบ รับซื้อ เก็บรักษา และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมประกอบ อาชีพเสริม เพิ่มรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้พออยู่พอกิน พึ่งตนเองได้ตามแนวพระราชดำริ


ซึ่งมีเป้าหมายการดำเนิ่​่นงาน
1. กลุ่มศิลปาชีพฯ ในความรับผิดชอบ ได้กลับมาดำเนินงานได้ดีและต่อเนื่อง สนองพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “สืบสาน รักษา และต่อยอด”
2. กลุ่มศิลปาชีพเป็นศูนย์รวมจิตใจ และศูนย์รวมความจงรักภักดีของคนในพื้นที่
3. อาคารศิลปาชีพที่ชำรุดทรุดโทรม ต้องได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดี และมีสง่าราศี
4. ส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่หันมาสืบสาน รักษา และอนุรักษ์งานศิลปาชีพ เพื่อทดแทนสมาชิกรุ่นเก่าซึ่งมีอายุมาก
5. จัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพในพื้นที่ให้มากขึ้น
โครงการศิลปาชีพในความรับผิดชอบมีจำนวน 16 แห่ง ปัจจุบัน มีสมาชิกจำนวนทั้งสิ้น 868 คน นับถือศาสนาพุทธ 232 คน ศาสนาอิสลาม 636 คน ซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

สำหรับที่มาของโครงการศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดตั้งขึ้นโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานพระราชดำริจัดตั้ง “มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ” ขึ้นเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2519 เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ราษฎร ตลอดจนเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยไว้เป็นมรดกของปวงชนชาวไทยสืบไป

ข่าว.แวดาโอ็ะ​ หะไร​ จ.นราธิวาส

Related posts