สระบุรี – “ผู้ว่าฯแมนรัตน์”ประกอบพิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติ บทพระธรรม เทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง(มีคลิป)

สระบุรี – “ผู้ว่าฯแมนรัตน์”ประกอบพิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติ บทพระธรรม เทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง(มีคลิป)

ที่ศาลาอบรมเฉลิมพระเกียรติ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มี พระครูศรีวรกิจจารักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร พระครูสุเมธาวราภรณ์ รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอเมืองสระบุรี (ธรรมยุต) แทน เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (ธรรมยุต) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ให้แก่เจ้าคณะจังหวัด คณะสงฆ์ และเจ้าคณะอำเภอทั้ง 13 อำเภอ จำนวน 531 เล่ม คณะมหานิกายจำนวน 499 เล่ม และธรรมยุติ จำนวน 32 เล่มเพื่อนำไปมอบแด่เจ้าอาวาสวัดทุกวัดในพื้นที่ นำไปเผยแผ่แสดงพระธรรมเทศนาให้พุทธศาสนิกชน ได้สดับรับฟังตลอดทั้งปี


ด้วยในปีพุทธศักราช 2565 เป็นปีมหามงคล เนื่องด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 โดยตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี ที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญ พระราชกรณียกิจนานัปการเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่พสกนิกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟู งานหัตถศิลป์อันงดงาม หลากหลายสาขา ส่งผลให้ราษฎรมีอาชีพ มีรายได้ และมีความมั่นคงในครอบครัวนำความผาสุกร่มเย็น ไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดไม่ได้

การนี้กระทรวงมหาดไทยจึงได้จัดทำ คัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน อุภินนมัตถจรกถา (อุ-ภิน-นะ-มัด-ถะ- จะ-ระ-กะ-ถา) เฉลิมพระธรรมบารมี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระมหาวีรวงศ์รจนาบทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีดังกล่าวเพื่อมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดนำไปมอบให้วัดทุกวัดในจังหวัด เพื่อนำไปแสดงเผยแผ่ให้พุทธศาสนิกชนได้สดับในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 หรือภายในระยะเวลาแห่งการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองตลอดปีพุทธศักราช 2565


“อุภินนมัตถจรกถา” (อุ-พิน-นะ-มัด-ถะ-จะ-ระ-กะ-ถา) เป็นบทพระธรรมเทศนาแสดงอรรถาธิบายพระบรมพุทโธวาทของสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ว่าด้วยความประพฤติให้สำเร็จประโยชน์ทั้งสองฝ่าย คือประโยชน์เพื่อตนและเพื่อผู้อื่น ด้วยการอบรมเจริญคุณธรรมสำคัญ 3 ประการให้มีพร้อมขึ้นในตน ได้แก่ “ศีล” คือการรักษากาย วาจาให้เป็นปรกติเรียบร้อย “ปัญญา” คือความฉลาดรอบรู้ หรือความรู้ชัดในเหตุและผล และ “สุตะ” คือการศึกษาเล่าเรียน เป็นผู้ได้ยินได้ฟังมาก ถ้าประชาชนสามารถเจริญธรรมะทั้ง 3 ประการให้พรั่งพร้อม ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนและแก่สังคมส่วนรวม ย่อมเป็นการฉลองพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้สมดังพระราชปณิธานแห่งธรรมราชินี
****************

กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี

Related posts