กาฬสินธุ์ จัดแข่งกีฬา 4 อำเภอกุดสิมนารายณ์เกมส์

ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ เปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด สานสัมพันธ์ 4 อำเภอ “กุดสิมนารายณ์เกมส์” ประจำปี 2565 ส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยการเล่นกีฬา สร้างภูมิคุ้มกันต้านยาเสพติด หวังให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข

 


วันที่ 20 มีนาคม 2565) เวลา 15.00 น. ที่สนามกีฬาโรงเรียนเมืองกุฉินารายณ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน ต้านยาเสพติด “กุดสิมนารายณ์เกมส์” ประจำปี 2565 โดยมีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองวจ.กาฬสินธุ์ นายธวัชชัย รอดงาม รองผวจ.กาฬสินธุ์ นายดาระใน ยี่ภู่ ปลัด จ.กาฬสินธุ์ และหัวหน้าส่วนราชการ บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน และประชาชน เข้าร่วมพิธี


นายประเสริฐ บุญเรือง ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต 5 ในฐานะคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนทั่วไป ต้านยาเสพติด กุดสิมนารายณ์เกมส์ ประจำปี 2565 กล่าวว่า การจัดการแข่งขันกีฬาในวันนี้เกิดจากความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และชาวกุดสิมนารายณ์ ทั้ง 4 อำเภอ ได้แก่ เขาวง นาคู กุฉินารายณ์ และห้วยผึ้ง ที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชน ประชาชน ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น ประเทศชาติ บ้านเมืองต่อไปในอนาคต ตลอดจนเป็นการส่งเสริมในเรื่องการดูแลสุขภาพด้วยการเล่นกีฬา พร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติด ให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ อีกด้วย


นอกจากนี้การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนทั่วไป ต้านยาเสพติด “กุดสิมนารายณ์เกมส์ ประจำปี 2565 ในครั้งนี้เป็นอีกกิจกรรมหนึ่ง ที่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ ให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด และเป็นการเปิดพื้นที่ในการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ เสริมสร้างความรัก ความสมานฉันท์ของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


ทั้งนี้ กำหนดการแข่งขันใน 2 ชนิดกีฬา ใน 4 ประเภท ได้แก่ การแข่งขันฟุตบอล ประเภท เยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 8 ทีม การแข่งขันฟุตบอล ประเภทประชาชนทั่วไป มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 26 ทีม รวมถึงกีฬาวอลเลย์บอลชาย ประเภทประชาชนทั่วไป มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 10 ทีม และกีฬาวอลเลย์บอลหญิง ประเภทประชาชนทั่วไป มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 9 ทีม เข้าร่วมแข่งขันและร่วมชิงชัยในการแข่งขันครั้งนี้

Related posts