กาฬสินธุ์ กกต.เดินหน้าส่งเสริมประชาธิปไตยพร้อมจัดการเลือกตั้ง

ศาสตราจารย์ ดร.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ และ กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ อบรมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) และเครือข่ายระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย ระบุพร้อมจัดการเลือกตั้งทุกสนาม ทั้งระดับชาติและท้องถิ่น

 


เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ที่ห้องทศพร โรงแรมริมปาว อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ศาสตราจารย์ ดร.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย โดยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) และเครือข่ายระดับจังหวัด ตามโครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบลคณะกรรมการประจำศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) โดยมี พ.ต.ท.อรัญ บัวนาเมือง รอง ผอ.กกต.จ.กาฬสินธุ์ นางสาวอรทัย ชนะกาญจน์ นักวิชาการศึกษา ผู้แทน กศน.จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน กกต.จ.กาฬสินธุ์ คณะกรรมการศส.ปชต.ทั้ง 135 ตำบล จาก 18 อำเภอใน จ.กาฬสินธุ์ และเครือข่ายระดับจังหวัด ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง


ศาสตราจารย์ ดร.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)กล่าวว่า คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) ซึ่ง กกต.จ.กาฬสินธุ์ ได้จัดตั้งขึ้นทุกตำบล มีหน้าที่ในการเผยแพร่และปลูกฝังให้ประชาชน นำหลักการของการปกครองระบอบประชาธิปไตย มาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ระดับครอบครัว ไปจนถึงระดับหมู่บ้าน ตำบล ซึ่งเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ เป็นการปูพื้นฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขลงไปถึงระดับฐานราก และเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืนสืบไป


ศาสตราจารย์ ดร.สันทัดกล่าวอีกว่า ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ในภาพรวมประชาชนบางส่วนยังไม่เข้าใจหลักการของประชาธิปไตยดีพอ ทำให้เกิดสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง ถึงกับเกิดความขัดแย้งทางความคิดและทำร้ายกันบ่อยครั้ง ส่งผลกระทบถึงการดำรงชีวิตของประชาชน การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองการปกครองชะงัก คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) จึงมีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่และปลูกฝังให้ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ประชาชนมีความสนใจและมีส่วนร่วมทางการเมือง รวมทั้งนำความรู้ไปต่อยอดและจัดกิจกรรมขยายผลในพื้นที่ โดยในการประชุมวันนี้ ยังเป็นการระดมความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ หาบทสรุปและนำไปเป็นข้อมูลดำเนินภารกิจในปีต่อไป


“อย่างไรก็ตาม ในบทบาทหน้าที่ของ กกต.นั้น ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ภายใต้รัฐธรรมนูญ มีความพร้อมในการเลือกตั้งทุกสนามและทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น โดยมีความพร้อมทั้งบุคลากรและการจัดการเลือกตั้ง ทั้งนี้ เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตของกฎหมายที่บัญญัติไว้” ศาสตราจารย์ ดร.สันทัดกล่าว

Related posts