จังหวัดสระบุรี/ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย

จังหวัดสระบุรี/ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย

วันนี้ (18 มี.ค.65) ที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี นางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงเริ่มกระจายอำนาจการปกครองให้กับประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง อันเป็นการวางรากฐานที่สำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และเป็นการถือกำเนิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย จวบจนปัจจุบันนับเป็นระยะเวลานับ 117 ปี โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัด เข้าร่วมพิธี


สำหรับการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นได้เริ่มต้นอย่างเป็นรูปธรรม เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสเมืองนครเขื่อนขันธ์ หรือเมืองพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการในปัจจุบัน และได้ทอดพระเนตรเห็นสภาพตลาดเมืองนครเขื่อนขันธ์สกปรกมาก จึงทรงมีพระราชดำรัสในที่ประชุมเสนาบดีว่า “โสโครกเหมือนกับตลาดท่าจีน” หรือตลาดท่าฉลอม จึงเป็นเหตุให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย และพระยาพิไชยสุนทร ผู้ว่าราชการเมืองสมุทรสาคร ได้เชิญ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้าชาวจีนในตลาดท่าฉลอม มาประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาหาทางปรับปรุงแก้ไข โดยพ่อค้าและประชาชนยินดีที่จะเสียสละน้ำพักน้ำแรงร่วมกันรักษาความสะอาดและสร้างถนนขึ้น


ต่อมาในวันที่ 18 มีนาคม ร.ศ.124 หรือ พ.ศ.2448 ได้กราบบังคมทูลเชิญ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทำพิธีเปิดถนน ต่อมาตั้งชื่อถนนว่า “ถนนถวาย” ในการนี้ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินภาษีโรงร้านตลาดท่าฉลอม เพื่อใช้ทำนุบำรุงท้องถิ่น และได้ประกาศจัดตั้งสุขาภิบาลท่าฉลอม เมืองสมุทรสาคร เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ปกครองทำนุบำรุงท้องถิ่นกันเอง

/ดำรงค์ ชื่นจินดา รายงาน

Related posts