เทศบาลตำบลทับมา เดินหน้าโครงการชุมชนปลอดโฟมและถุงพลาสติก เติมความรู้ประชาชน ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร

เทศบาลตำบลทับมา เดินหน้าโครงการชุมชนปลอดโฟมและถุงพลาสติก เติมความรู้ประชาชน ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร

 

เมื่อวันที่ 11 มี.ค.2565 ที่วัดทับมา ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา เป็นประธานเปิดโครงการชุมชนปลอดโฟมและถุงพลาสติก ประจำปี 2565 มีผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลทับมา ร่วมเป็นเกียรติ โดยมีผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร และประชาชนในพื้นที่ ร่วมอบรม ภายในงานมีการให้ความรู้เรื่องผลกระทบของการใช้โฟมและถุงพลาสติก การลด ละเลิก ใช้โฟมและถุงพลาสติก ภายชนะและบรรจุภัณฑ์ทางเลือก การคัดแยกขยะโฟมและถุงพลาสติกและการใช้ประโยชน์จากขยะโฟมและถุงพลาสติก รวมทั้งการเปิดจุดให้ประชาชนนำขยะรีไซเคิลมาและไข่ไก่ด้วย


นายประเสริฐ กล่าวว่า รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญและตระหนักถึงปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมที่เกิดขากขยะพลาสติก โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ 1( พ.ศ.2563-2565) ภายใต้ Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ.2561-2573 เพื่อเป็นกรอบแนวทางและทิศทางการด้เนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการจัดการขยะพลาสติกของประเทศ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯอย่างบูรณาการตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต การจำหน่าย การบริโภคการจัดการ ณ ปลายทาง

เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแสดล้อม ทั้งทางบกและทะเลให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งการอบรมดังกล่าว มุ่งให้ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร และประชาชนในพื้นที่ มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงอันตรายต่อสุขภาพและผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้โฟมและถุงพลาสติก รวมทั้งการเลือกใช้ภาชนะอื่นบรรจุอาหารแทนการใช้โฟมและถุงพลาสติก และคัดแยกพลาสติก เพื่อนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล

วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts