สุโขทัย-มอบสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย

สุโขทัย-มอบสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย

จังหวัดสุโขทัย มอบสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย ระดับจังหวัด นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย และรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย พร้อมคณะฯมอบสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย ระดับจังหวัด


ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ได้จัดทำเป็นถุงอุปกรณ์การเรียน 52 ถุง และถุงธารน้ำใจกาชาด 52 ถุง เพื่อมอบให้กับโรงเรียนบ้านหนองตม ณ อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย เพื่อให้คณะครูในพื้นที่ นำไปใช้ในการเรียนการสอนให้แก่เด็กนักเรียนได้มีพัฒนาการที่ดีทั้งด้านการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย

ทั้งนี้ ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทำให้สามารถประกอบการงานและดำรงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข


ซึ่งการเรียนภาษาไทยในระดับประถมศึกษา เป็นการเรียนขั้นต้นเพื่อวางรากฐานการศึกษาที่สำคัญ โดยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้กำหนดมาตรฐานด้านการอ่านไว้ เช่น สามารถอ่านได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน อ่านได้คล่อง และเข้าใจความหมายของคำที่อ่าน สามารถอ่านในใจและอ่านออกเสียงได้ เป็นต้น

 

สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย 081-2844862

Related posts