ฉากทัศน์ชาวนาและข้าวไทย อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต

ฉากทัศน์ชาวนาและข้าวไทย อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต

วันนี้นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นและวิสัยทัศน์กับผู้เชี่ยวชาญจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตามคำเชิญของ”ทีดีอาร์ไอ”(มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย :TDRI) ภายใต้โครงการวิจัย “อนาคต ชาวนา-ชาวสวนรายเล็ก กับเกษตร 4.0: ยุทธศาสตร์สู่ฉากทัศน์ที่ต้องการ” เรื่อง “ฉากทัศน์อุตสาหกรรมข้าวและชาวนาไทย: นโยบายและยุทธศาสตร์สู่อนาคตที่พึง ประสงค์” วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 มูลนิธิ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

Related posts