ระยอง-เทศบาลตำบลทับมา เปิดโครงการสังคมมีสุข มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการรู้รักสามัคคี มีความปรองดองสมานฉันท์

ระยอง-เทศบาลตำบลทับมา เปิดโครงการสังคมมีสุข มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการรู้รักสามัคคี มีความปรองดองสมานฉันท์

เมื่อวันที่ 2 มี.ค.2565 ที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลทับมา ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง นายสโรธร วงษ์ศรี กำนันตำบลทับมา เป็นประธานเปิดโครงการสังคมมีสุข ประจำปี 2565 มีคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทับมา และนักเรียนเยาวชนในพื้นที่ จำนวน 60 คน เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งจัดขึ้นโดยเทศบาลตำบลทับมา


ทั้งนี้ เทศบาลตำบลทับมา ได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นมา มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการรู้รักสามัคคี มีความปรองดองและสมานฉันท์ ให้มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งแบบสันติ เพื่อน้อมนำหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่จักส่งเสริมความปรองดอง สมานฉันท์ ในการประพฤติตนให้รู้จักหน้าที่ของตนเอง เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรู้จักหน้าที่ของตนเองที่มีต่อส่วนรวม สังคม และประเทศชาติ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts