ปทุมธานี- นายกเทศมนตรีตำบลบางพูน มาเป็นประธานในพิธีเปิดสนามกีฬาฟุตซอลหญ้าเทียม

ปทุมธานี- นายกเทศมนตรีตำบลบางพูน มาเป็นประธานในพิธีเปิดสนามกีฬาฟุตซอลหญ้าเทียม
*****************************

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17.00 น. ณ สนามกีฬาบริเวณใต้ทางพิเศษ อุดรรัถยา สายบางปะอิน- ปากเกร็ดหมู่ที่ 5 ตำบลบางพูน อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี นายอำนวย นาคบุรินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบางพูนให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดสนามกีฬาฟุตซอล โดยมีรองนายกเทศบาลตำบลบางพูน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางพูน กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบางพูนรองปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการเทศบาล ตำบลบางพูน ตลอดจนนักกีฬาฟุตซอล เด็กเยาวชนและประชาชนชาวตำบลบางพูนให้การต้อนรับ ด้านนายอำนวย นาคบุรินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบางพูน กล่าวเสริมว่าเทศบาลตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานีมีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมทั้งหมด 7.6 ตารางกิโลเมตร มีเขตปกครอง จำนวน ๑ ตำบล ๖ หมู่บ้าน

ปัจจุบัน มีประชากร รวมทั้งสิ้น 26,111 คน จึงตระหนักถึงความสำคัญต่อการนำกีฬามาพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งในด้านการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรง และจิตใจที่แจ่มใสซึ่งนับเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งประการหนึ่งที่เอื้ออำนวยให้ประชาชนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองครอบครัวชุมชน สังคมและประเทศชาตินำไปสู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมการเมือง อย่างมีประสิทธิภาพ ความเป็นมาของสนามดังกล่าวได้เริ่มจากการที่เทศบาลตำบลบางพูน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท เพื่อดำเนินการก่อสร้างสนามฟุตซอลหญ้าเทียมขนาดกว้าง 17 เมตร ยาว 30 เมตร ปูพื้นสนาม 510 ตารางเมตร

และได้รับอนุญาตจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยให้ใช้พื้นที่บริเวณใต้ทางพิเศษอุดรรัถยา (สายบางปะอิน-ปากเกร็ด) หมู่ ๔ สำหรับเป็นสถานที่ก่อสร้างสนามฯจนแล้วเสร็จและเปิดให้บริการแก่เด็กเยาวชนประชาชนใช้เล่นกีฬา ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ เป็นต้นมาจากนั้นเทศบาลตำบลบางพูน ได้จัดตั้งงบประมาณเพื่อสนับสนุนเป็นค่าก่อสร้าง ค่าปรับปรุงซ่อมแซม ตลอดจนค่าบำรุงและดูแลรักษาสนามฯเป็นระยะอย่างต่อเนื่องรวมเป็นเงินงบประมาณกว่าหนึ่งล้านบาท อาทิ การติดตั้งรั้วและตาข่าย/ล้อมรอบสนามกีฬาฟุตซอลการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสนามฯเช่น การก่อสร้างรั้วและเทพื้นคอนกรีตโดยรอบของพื้นที่สนามกีฬา และปัจจุบัน ปีงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลบางพูนได้ดำเนินการปรับปรุงสนามกีฬาฟุตซอลหญ้าเทียม ให้มีความปลอดภัยได้มาตรฐานจนแล้วเสร็จและได้ทำการส่งมอบงานดังกล่าว

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา งบประมาณในการดำเนินการรวมทั้งสิ้น ๔๙๘,๐๐๐ บาท ( -สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้นเทศบาลตำบลบางพูนจึงได้ดำเนินการก่อสร้างสนามฟุตซอลหญ้าเทียมให้ได้มาตรฐานมีคุณภาพและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อเป็นการคงไว้ซึ่งการเพิ่มพื้นที่ประกอบกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์สำหรับใช้ในการออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพอย่างเพียงพอและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน/อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มพูนทักษะชีวิตสร้างระเบียบวินัยความสามัคคีความมีน้ำใจรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยในการเล่นกีฬาเป็นหมู่คณะและยังเป็นแนวทางดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ให้เกิดแก่เด็กเยาวชน ประชาชนตำบลบางพูน โดยการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการประกอบกิจกรรมกีฬาและการออกกำลังกาย

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

Related posts