เทศบาลตำบลทับมา เปิดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มุ่งเตรียมพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยจากการเกิดอัคคีภัย

เทศบาลตำบลทับมา เปิดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มุ่งเตรียมพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยจากการเกิดอัคคีภัย

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 23 ก.พ.2565 ที่โรงเรียนชุมชนวัดทับมา ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา เป็นประธานเปิดอบรมโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ นักเรียน ประชาชน ส่วนราชการ องค์กรการกุศล ในเขตพื้นที่ตำบลทับมา และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทับมา จำนวน 50 คน โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง ในการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ “ข้อกฎหมายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และมาตรฐานความปลอดภัยในอาคาร

/ทฤษฎีการเกิดอัคคีภัย การระงับเหตุอัคคีภัย หลักการดับเพลิง /การเคลื่อนย้าย/การปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บจากอัคคีภัย /เทคนิคการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือดับเพลิง และการควบคุมไฟที่เกิดจากน้ำมันและแก๊ส” ทั้งนี้มุ่งเน้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ บุคลากรและทรัพยากรในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยจากการเกิดอัคคีภัย เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานในการรับมือกับสถานการณ์อัคคีภัย เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีทักษะ ด้านการวางแผนการดับเพลิง วิธีการดับเพลิง การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง สามารถระงับเหตุอัคคีภัยได้ในเบื้องต้น ตลอดจนรู้จักวิธีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการอพยพหนีไฟ

รวมทั้งเพื่อเพิ่มศักยภาพ ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ในการปฏิบัติหน้าที่ ช่วยเหลือ และดูแลความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนผู้ประสบเหตุอัคคีภัยได้ นอกจากนี้ยังเป็นการเพื่อจัดทำสื่อวีดีทัศน์ เกี่ยวกับการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ และเผยแพร่ให้ประชาชน หรือหน่วยงานได้ทราบเข้าใจขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการรับมือ เมื่อเกิดสถานการณ์นี้ขึ้นด้วย ทั้งนี้ในในงานยังมีการลงนาม MOU ระหว่างเทศบาลตำบลทับมา สำนักงาน ปภ.ระยอง โรงเรียนชุมชนวัดทับมา กำนันตำบลทับมา และมูลนิธิสว่างพรกุศลระยอง ในการขับเคลื่อนโครงการให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย

วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts