กระบี่ – บูรณารัฐเอกชน กว่า 35 หน่วยงาน เปิดงานเกษตรแฟร์ และ OTOP ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร ผลิตภัณฑ์ OTOP และสินค้าบริการ

กระบี่ – บูรณารัฐเอกชน กว่า 35 หน่วยงาน เปิดงานเกษตรแฟร์ และ OTOP ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร ผลิตภัณฑ์ OTOP และสินค้าบริการ

วันนี้ ( 20 กุมภาพันธ์ 2565 )นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานงานเปิดงานเกษตรแฟร์ และ OTOP จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565 และ คณะ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชมรม และสมาคม โดยมีนายกิตติชัย เอ่งฉ้วน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน ณ เวทีกลาง ลานพระอาทิตย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่


ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า จังหวัดกระบี่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เห็นความสำคัญในการร่วมกันพัฒนาภาคเกษตรกร และยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จึงได้บูรณาการร่วมกันกับส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดกระบี่ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน ร่วมกันจัดงานเกษตรแฟร์ และ OTOP จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 10 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 -26 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อเป็นเวทีกลางความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร ผลิตภัณฑ์ OTOP และสินค้าบริการอื่นๆ จัดให้มีพื้นที่ในการจัดแสดง จำหน่ายสินค้าและบริการ เชื่อมผู้ผลิต – ผู้บริโภค เพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้าบริการอื่นๆ ส่งเสริมให้เข้าสู่ GO GREEN สำหรับสินค้า OTOP เป็นการสร้างอาชีพ ส่งเสริมอาชีพของประชาชน ให้ได้มีการพัฒนาผลผลิต ผลิตภัณฑ์ และอาชีพของตนเอง


โอกาสเดียวกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ และ คณะ ร่วมตัดสินกล้วยไม้รางวัลยอดเยี่ยมรองเท้านารีเหลืองกระบี่แบบกอและกล้วยไม้รางวัลยอดเยี่ยมเหลืองกระบี่ 1 – 2 ดอก และมอบรางวัลการประกวดแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย รางวัลกล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองกระบี่ยอดเยี่ยมแบบ 1 – 2 ดอก ได้แก่ นายไกรศรี อิศรางกูล ณ อยุธยา ประธานชมรมกล้วยไม้รองเท้านารีแห่งประเทศไทย ผู้ชนะเลิศรางวัลกล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองกระบี่ยอดเยี่ยมแบบกอ ได้แก่ นายณัฐวัฒน์ จัตุรัสไพบูรณ์ มอบถ้วยรางวัลการแข่งขันกรีดยางพาราชิมแชมป์จังหวัดกระบี่ จากนั้น เยี่ยมชมบู๊ทนิทรรศการให้กำลังผู้ประกอบการ และร่วมชิมโรตีแกงแพะ เมนูหลักที่สร้างรายได้แก่ เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ จากชมรมผู้เลี้ยงแพะ


สำหรับกิจกรรมในงานประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ การอบรมสัมมนาทางวิชาการ กิจกรรมการประกวด และการแข่งขันประเภทต่างๆ การจำหน่ายสินค้าภาคการเกษตร และผลิตภัณฑ์ OTOP เครื่องจักรกลทางการเกษตร อาหาร และสินค้าทั่วไป ทำให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีรายได้เพิ่มขึ้น และกระจายรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น เปิดโอกาสให้นำผลิตผลทางการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง และอื่นๆ สู่เวทีการประกวด การแข่งขัน เพื่อการพัฒนาผลผลิตของตนเอง และเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันและ ตลอดจนเตรียมความพร้อมให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าให้มีความเข้มแข็ง พร้อมที่จะพัฒนาสู่ความยั่งยืน


การจัดงานภายใต้สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัส Covid – 19 ได้ปฏิบัติตามมาตรการ Covid Free Setting ผู้ประกอบการ พ่อค้าแม่ค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดนิทรรศการ การอบรม การประกวด การแข่งขัน และจำหน่ายสินค้าและได้รับการฉีดวัคซีน และได้ผ่านการตรวจ ATK แล้ว และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข และประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่อย่างเคร่งครัด โดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ได้จัดเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่คอยอำนวยความสะดวก ประจำจุดคัดกรอง ทางเข้าออกรายงานพร้อม ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มาร่วมงานได้รับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติในการเข้าร่วมงาน….

กระบี่///ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน

Related posts