“นิพนธ์” ประชุมแนวทางขับเคลื่อนภารกิจกระทรวง มท. มอบและติดตามนโยบายรัฐบาล กำชับผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ แก้ป้องกันปัญหาไฟป่า หมอกควัน ลดความเหลื่อมล้ำทางที่ดิน พ่วงแก้ไขปัญหาน้ำแล้ง-น้ำเสียได้ยั่งยืนเป็นระบบ

“นิพนธ์” ประชุมแนวทางขับเคลื่อนภารกิจกระทรวง มท. มอบและติดตามนโยบายรัฐบาล กำชับผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ แก้ป้องกันปัญหาไฟป่า หมอกควัน ลดความเหลื่อมล้ำทางที่ดิน พ่วงแก้ไขปัญหาน้ำแล้ง-น้ำเสียได้ยั่งยืนเป็นระบบ

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ที่โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมมอบนโยบายการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

นายนิพนธ์ ได้เน้นย้ำ ประเด็นสำคัญเพื่อขับเคลื่อนภารกิจงานให้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างแท้จริงให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาลโดยมีแนวทางการทำงานดังนี้ 1. การเตรียมการณ์เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงและความเค็มรุกตัวบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา โดยระบุว่า มีการคาดการณ์ที่จะเกิดน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน 2565โดยข้อมูลฐานน้ำขึ้นสูงสุดแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าสถานีป้อมพระจุลจอมเกล้า จะเกิดภาวะน้ำทะเลขึ้นเต็มที่ ใน 3 ช่วงได้แก่ ช่วงแรกวันที่ 14 – 18 ก.พ.65 ช่วงที่สองวันที่ 28 ก.พ. – 4 มี.ค.65 และช่วงที่สามวันที่ 16 – 18 มี.ค.65 ประกอบกับอิทธิพลของลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลให้ในช่วงดังกล่าวนี้เกิดสภาวะน้ำทะเลหนุนสูง 2. การบูรณาการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอย่างใกล้ชิด โดยเน้นย้ำการบูรณาการร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมทำความเข้าใจกับประชาชน เพื่อแก้ปัญหาการเกิดหมอกควันและไฟป่าอย่างยั่งยืน


3.เร่งรัดการจัดการงบประมาณด้านแหล่งน้ำที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เน้นย้ำ อปท. ประสานความร่วมมือกับกรมชลประทาน และ ปภ. จัดหาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในช่วงหน้าแล้ง ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องจักรกล ก็ให้ดำเนินการเตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือของเจ้าหน้าที่ให้สามารถปฏิบัติงานได้ทันที เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนให้ได้มากที่สุด
4.การเดินสำรวจเพื่อออกโฉนดที่ดิน 2564 เป้าหมาย 43,520 แปลง แบ่งเป็น โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 38,000 แปลง ครอบคลุม 67 จังหวัดทั่วประเทศ และโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 5,520 แปลง ครอบคลุม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

และอีก 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา และในส่วนของโครงการบอกดิน 3 จะเริ่มรับแจ้งข้อมูล ตั้งแต่ 1 ก.พ. – 30 มิ.ย. 65 นี้ ผ่านช่องทาง LINE Official : @BOKDIN และ Application Smartlands นอกจากนี้ ในเรื่องของการจดที่เบียนที่ดิน ‘คนกรุงสบาย จดทะเบียนที่ดินออนไลน์ใกล้บ้าน’ โดยสามารถจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมออนไลน์ ต่างสำนักงานในเขตพื้นที่ กทม. ได้ 17 แห่ง โดยสามารถจองคิวผ่าน Application e-QLands ตั้งแต่วันที่ 17 ก.พ. นี้เป็นต้นไป
5.การจัดการปัญหาน้ำเสีย ปัญหาน้ำเสียเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทย และต้องดำเนินการให้เป็นกิจจะลักษณะ เป็นปัญหามลพิษทางน้ำที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศ เน้นย้ำประสานทุกความร่วมมือ เพื่อให้น้ำเสียอยู่คู่ชุมชนได้

นายนิพนธ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า ฝากผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้ความสำคัญการแก้ปัญหายาเสพติดเและพนันออนไลน์อย่างจริงจัง พร้อมแสดงความห่วงใยในประเด็นดังกล่าว และอยากเห็นการแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนเป็นรูปธรรมต่อไป

 

/////

 

 

Related posts