‘นิพนธ์’ สั่ง ปภ. ร่วมมือ อปท. ในการใช้เครื่องจักรและกำลังพล เพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการรองรับเหตุเมื่อเกิดภัยพิบัติ

‘นิพนธ์’ สั่ง ปภ. ร่วมมือ อปท. ในการใช้เครื่องจักรและกำลังพล เพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการรองรับเหตุเมื่อเกิดภัยพิบัติ

 


วันนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2565) นิพนธ์ สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ดำเนินการขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัย เพื่อเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ของตน รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้าง และความพร้อมของผู้ปฏิบัติงานด้านบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเครื่องจักรกลสาธารณภัยที่ขอรับโอนต้องมีความสอดคล้องกับความเสี่ยงสาธารณภัยในพื้นที่ โดยอ้างอิงข้อมูลจากแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขิง

ปภ. พ.ศ. 2564-2570 โดยให้เร่งดำเนินการยื่นคำขอรับโอนฯ ผ่าน ปภ. เพื่อนำออกมาใช้งานได้อย่างทันท่วงที พร้อมกันนี้ยังได้สั่งการให้ ปภ. ดำเนินการเปิดอบรมหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพการใช้เครื่องจักรกลของเจ้าหน้าที่ควบคู่กันไป เพื่อเพิ่มพูนทักษะและสมรรถภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการบูรณาการร่วมกันอย่างใกล้ชิดต่อไป

นิพนธ์ กล่าวต่ออีกว่า สถานการณ์สาธารณภัยส่วนใหญ่ในปัจจุบันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่งบางครั้งเกิดขึ้นอย่างกะทันหัน ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชนอย่างเลี่ยงไม่ได้ ทั้งนี้ อยากขอความร่วมมือ ปภ. และ อปท. ได้เตรียมความพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉินให้สามารถรับมือกับผลกระทบจากสาธารณภัยได้อย่างทันการณ์ ไม่ว่าจะเป็นด้านเครื่องจักรกล ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงบุคลากร ซึ่งต้องมีทักษะและความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องจักรกลบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ เพื่อจัดการในภาวะฉุกเฉินให้กลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติได้อย่างไวที่สุด และเน้นย้ำ ชีวิตประชาชนต้องมาเป็นอันดับแรก

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts