เทศบาลตำบลทับมา เปิดโครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามทุจริตในการปฏิบัติงาน มุ่งปลูกฝังจิตสำนึกข้าราชการ

เทศบาลตำบลทับมา เปิดโครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามทุจริตในการปฏิบัติงาน มุ่งปลูกฝังจิตสำนึกข้าราชการ

 

เมื่อวันที่ 11 ก.พ.2565 ที่โรงเรียนอนุบาลทับมา ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 มีผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทับมา เข้ารับการอบรม จำนวน 70 คน ภายในงานมีบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การสร้างจิตสำนึกและธรรมาภิบาลในการให้บริการประชาชน” “ภัยของการทุจริตและความสำคัญที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องร่วมมือต่อต้านการทุจริต”และ”กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน”


ทั้งนี้การเปิดอบรมโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจการสร้างจิตสำนึกและธรรมาภิบาลในการให้บริการประชาชน และมีความรู้เกี่ยวกับภัยของการทุจริตและความสำคัญที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องร่วมมือต่อต้านการทุจริต รวมทั้งเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นอกจากนี้ยังเป็นแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกผู้บริหาร หัวกน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลด้วย

วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts