สระบุรี – ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี เยี่ยมเสริมพลังและประเมินความพร้อมตามมาตรการ Sandbox Safety Zone in School(มีคลิป)

สระบุรี – ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี เยี่ยมเสริมพลังและประเมินความพร้อมตามมาตรการ Sandbox Safety Zone in School(มีคลิป)

วันที่ 10 มกราคม 2565 ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี โดยนางสาวกอบแก้ว ขันคี นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ นางสาววิมล สายสุ่ม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางสาวพัทธนันท์ ปินตาดวง นักวิชาสาธารณสุขปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรีและผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ได้ตรวจเยี่ยมเสริมพลัง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี โดยมี ดร.สุปรีดี เกตุพิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเกตุพิชัย นำตรวจและให้การต้อนรับ เพื่อที่จะเปิดเรียนแบบประสมประสานแบ่งกลุ่ม จากตามที่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID -19) ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและเจ็บป่วยเป็นจำนวนมากทุกกลุ่มวัยรวมถึงกลุ่มนักเรียนและนักศึกษา

โดยสถานศึกษาที่ประสงค์เปิดเรียนรูปแบบเรียนที่โรงเรียน(Onsite) จะต้องปฏิบัติตามมาตรการ Sandbox Safety Zone in School อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษาในการนี้ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ขอลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังและประเมินความพร้อม
ของสถานศึกษาตามมาตรการ Sandbox Safety Zone in Schoo( และสำรวจพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนในการป้องกันโรคโควิด-19 และได้มีการมอบหน้ากากอนามัย ถุงมือ ชุดPPE เจลออลกอฮอล์ สื่อการเรียนการสอนให้โรงเรียนเกตุพิชัยสระบุรี
****************


กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี

Related posts