กาฬสินธุ์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่

จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับอำเภอฆ้องชัย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันเกษตรกรภาคเอกชน และเกษตรกร ร่วมกันจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ประจำปี 2565 และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย

 


ที่ศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ด้านพืชผัก (สวนบึงโดน) บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ 6 ต.ฆ้องชัยพัฒนา อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ประจำปี 2565 โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ ชินคีรี เกษตร จ.กาฬสินธุ์ นายเอกรัตน์ มิสา นายอำเภอฆ้องชัย พร้อมด้วยส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเกษตรกร ร่วมงาน ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19


นายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่าการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) มีความสำคัญอย่างยิ่งกับพี่น้องเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่จะได้มีการบอกกล่าวให้พี่น้องเกษตรกร ได้ทราบถึงวิธีการปฏิบัติก่อนจะมีการเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ทำให้เกษตรกรนำองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับพื้นที่ ไปประยุกต์ใช้ในไร่นาและสวนของตนเองได้ จะทำให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้เป็นอย่างดี และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)และศูนย์เครือข่าย ที่ประสบความสำเร็จไปใช้ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้


นายทรงพลกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ในการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ดังกล่าว ยังเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อให้เกิดการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและองค์ความรู้ จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และศูนย์เครือข่ายไปประยุกต์ใช้ ซึ่งเป็นการให้บริการช่วยแก้ไขปัญหาของเกษตรกรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่จะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยต่อไป


ด้านนายพงษ์ศักดิ์ ชินคีรี เกษตร จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า จากการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ หรือที่เรียกว่า งาน “Field day” เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ เปิดโอกาสให้เกษตรกรได้รับทราบเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆช่องทางการตลาด แหล่งข้อมูล การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนเอง ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรด้วยกันเอง เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และภาคเอกชน มีการให้บริการด้านการผลิตและการตลาดตามภารกิจ


“การจัดงานดังกล่าว ยังเป็นการเผยแพร่ให้เกษตรกรรู้จักและใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและศูนย์เครือข่ายที่มีอยู่ในพื้นที่ โดยมีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักในการจัดงาน Field day และใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และศูนย์เครือข่ายของ ศพก. ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรที่มีเกษตรกรผู้นำเป็นผู้บริหารจัดการ ภายใต้การสนับสนุนของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ที่เหมาะสม ในปีการผลิต 2565” นายพงษ์ศักดิ์กล่าว


อย่างไรก็ตาม สำหรับการจัดงาน “Field day” ในครั้งมีหลายกิจกรรม เช่น การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตประกอบด้วย 5 สถานีเรียนรู้ ได้แก่ สถานีเรียนรู้การเตรียมดินเพื่อการปลูกพืช, สถานีเรียนรู้การเพาะกล้าพืชผัก, สถานีเรียนรู้การผลิตพืชผักปลอดภัยสารพิษ มาตรฐาน GAP, สถานีเรียนรู้การผลิตชีวภัณฑ์ และสถานีเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง

Related posts