เอสซีจี เคมิคอลส์ ร่วมฟื้นฟูพื้นที่ป่าให้อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดโลกร้อน ตามแนวทาง ESG

เอสซีจี เคมิคอลส์ ร่วมฟื้นฟูพื้นที่ป่าให้อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดโลกร้อน ตามแนวทาง ESG

 

เพชรบูรณ์ – เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2565 : เอสซีจี เคมิคอลส์ ธุรกิจปิโตรเคมีเพื่อความยั่งยืน ดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตามแนวทาง ESG (Environmental, Social and Governance) ล่าสุด ได้ผสานพลังเครือข่ายอนุรักษ์ท้องถิ่นชาวศรีเทพ ฟื้นฟูพื้นที่ป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว ร่วมปลูกต้นไม้ 100 ต้น ให้กับอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของประเทศไทย และกำลังอยู่ระหว่างการเดินหน้าขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยร่วมกับเครือข่ายชุมชนในพื้นที่ พร้อมใจดูแลสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบพื้นที่โบราณสถานอุทยาน มุ่งสู่การอนุรักษ์คุณค่าทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของประเทศอย่างมีส่วมร่วมและยั่งยืน

นายพิเชษฐ์ ตั้งปัญญารัช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด ใน เอสซีจี เคมิคอลส์ กล่าว “เอสซีจี เคมิคอลส์ ให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง และมีแนวทางในการฟื้นฟูผืนป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดโลกร้อน ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น การสร้างฝายชะลอน้ำ การปลูกป่าชายเลน และการปลูกต้นไม้ในบริเวณชุมชน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีโครงการเพื่อปลูกป่าในใจคน ส่งเสริมให้เยาวชน คนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนด้วย สำหรับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ นอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือเพื่อลดภาวะโลกร้อนซึ่งเป็นวาระสำคัญของโลกแล้ว ยังช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบ รวมทั้งสร้างความยั่งยืนด้านรายได้จากการปลูกไม้เศรษฐกิจ ส่งเสริมให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างเกื้อกูลกัน นำมาซึ่งความมั่นคงทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”

กิจกรรมการปลูกต้นไม้สร้างพื้นที่สีเขียว เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นส่วนหนึ่งในความมุ่งมั่นของเอสซีจี เคมิคอลส์ ที่เน้นขับเคลื่อนธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของประชาคมโลก ตามกลยุทธ์ ESG (Environmental, Social, Governance) ซึ่งยึดหลักความใส่ใจสิ่งแวดล้อม ดูแลสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตผู้คน และบริหารจัดการองค์ภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยเอสซีจี เคมิคอลส์ พร้อมขยายความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมกับทุกภาคส่วน เพื่อร่วมสร้างสรรค์และส่งต่อโลกที่ยั่งยืนให้กับคนรุ่นต่อไป

 

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts