เพชรบูรณ์ -สปก.เพชรบูรณ์ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ในเขตปฏิรูปที่ดินสร้างความมั่นคงด้านความเป็นอยู่

เพชรบูรณ์ -สปก.เพชรบูรณ์ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ในเขตปฏิรูปที่ดินสร้างความมั่นคงด้านความเป็นอยู่

 

เมื่อวันที่ 20 – 22 มกราคม 2565 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์(สปก.เพชรบูรณ์) ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ในเขตปฏิรูปที่ดินปีงบประมาณ 2565 เพื่อน้อมนำแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ มาบริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่ทำกิน โดยเน้นการจัดการที่ดินและน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้เกษตรกรสามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้อย่างพอเพียงตามอัตภาพ และมุ่งหวังที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร โดยเน้นการส่งเสริมให้เกษตรกร รวมพลังในรูปแบบกลุ่ม เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้มีการวางแผนการผลิต ให้เกษตรกรดำเนินชีวิตอยู่ได้จากแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ สร้างความมั่นคงด้านความเป็นอยู่เพื่อแบ่งปันต่อผู้อื่น รวมถึงสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มและพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการตลาด เพื่อเกิดการเชื่อมโยงเครือข่าย ตลอดจนมีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน

โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจสามารถทำการเกษตรตามรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ได้ มีการรวมกลุ่มการผลิตการแปรรูปการบริหารจัดการตลาด ที่สอดคล้องกับกิจกรรมตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าผลผลิต ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการผลิตที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน รวมถึงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น โดยดำเนินการอบรมให้กับเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินพื้นที่ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 25 คน ในการอบรมได้มีการบรรยายให้ความรู้และฝึกปฎิบัติการปรับปรุงบำรุงดิน การทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ โดยวิทยากรจากสถานีพัฒนาที่ จ.เพชรบูรณ์ การบรรยายการวางแผนเพื่อปรับเปลี่ยนการผลิตตามหลักทฤษีใหม่

โดยวิทยากรจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จ.เพชรบูรณ์ การบรรยาย การเพิ่มรายได้ ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ โดยวิทยากรจากสำนักงานปศุสัตว์และสำนักงานประมง อ.ชนแดน การจัดทำผังแปลงและแผนการผลิต โดยวิทยากรจากสำนักงานเกษตร อ.ชนแดน การบรรยาย การปรับเปลี่ยนวิธีทำการเกษตรแบบเดิมสู่เกษตรทฤษฎีใหม่ การสาธิตและฝึกปฏิบัติการขยายพันธุ์พืชและการทำหลุมพอเพียง โดยที่ปรึกษาโครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารม้าที่ 1 ซึ่งทำให้เกษตรกรมีความเข้าใจและสามารถนความรู้ไปประยุกต์ใช้ในแปลงเกษตรของตนเองได้ ทั้งนี้ภายหลังการอบรมได้สนับสนุนปัจจัย วัสดุการเกษตร วัสดุงานบ้านงานครัวให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการด้วย

มนสิชา คล้ายแก้ว ภาพ/ข่าว

Related posts