นราธิวาส-ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาชุมชน จ.นราธิวาส ปี 2565

นราธิวาส-ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาชุมชน จ.นราธิวาส ปี 2565

 

นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผย ว่า นายกิจจา ทองแดง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมพระยานราศัยสุนทรชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มงาน 4 กลุ่ม พัฒนาการอำเภอ 13 อำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุม ซึ่งการติดตามการดำเนินงานตามประเด็น ดังนี้

1.โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่
2.การดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
3.การขับเคลื่อนการน้อมนำแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
4.การดำเนินงาน ผ้าไทยใส่ให้สนุก ตามพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี
5.การดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
6.โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กช.คจ.)
7.การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
8.การดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
9.การประเมินการปฏิบัติราชการของพัฒนาการจังหวัด รอบการประเมินที่1

ในการนี้ นายกิจจา ทองแดง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้มีข้อเน้นย้ำ แก่คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงาน และกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานให้สัมฤทธิ์ผล จำนวน 8 เรื่อง ได้แก่
1. การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. การพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล
3. การส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)
4. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
5. ติดตามเงินทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
6. การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
7. การส่งเสริม สนับสนุน การใช้และสวมใส่ผ้าไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563
8. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์แพลตฟอร์มบริการดิจิทัล “Click ชุมชน”

ทั้งนี้ จังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) จังหวัดนราธิวาส อย่างเคร่งครัด อาทิ การวัดอุณหภูมิร่างกาย การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดนราธิวาส

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts