แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดฝึกอบรมทำเทียนแฟนซี ช่วยผู้มีรายได้น้อย มีอาชีพ มีงานทำในชุมชน

แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดฝึกอบรมทำเทียนแฟนซี ช่วยผู้มีรายได้น้อย มีอาชีพ มีงานทำในชุมชน

 

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา นางรภัสสา พานิกุล แรงงานจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดสมุทรสงครามประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตรการฝึกเสริมทักษะ กลุ่มอุตสาหกรรมศิลป์ สาขาการทำเทียนแฟนซี ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลบางช้าง หมู่ที่ 1 ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นางระพีพรรณ รัตนบริหาร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม นายวิชัย จันทร์บุญ ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

นางรภัสสา กล่าวว่า การฝึกอบรมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดสมุทรสงคราม โครงการเป็นการบูรณาการทำงานการร่วมกัน ระหว่างสำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามและหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ได้จัดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตรการฝึกเสริมทักษะ กลุ่มอุตสาหกรรมศิลป์ สาขาการทำเทียนแฟนซี ระยะเวลาฝึกจำนวน 3 วัน 18 ชั่วโมง เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชน ผู้ว่างงานและไม่มีรายได้ รวมทั้งผู้ที่มีความเดือดร้อนด้านอาชีพ รวมทั้งได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 และเพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพในชุมชน จากการฝึกทำเทียนแฟนซีในรูปแบบชนิดต่าง ๆ โดยได้รับการประสานงานวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ และนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดจากอาชีพเดิม ตลอดจนการรวมกลุ่มสมาชิกผู้เข้ารับการฝึกจาก นายอำพล ลอยมา อาสาสมัครแรงงานตำบลบางช้างและผู้ใหญ่บ้านตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

โอกาสเดียวกันนี้ ได้มีวิทยากรจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม มาบรรยายเรื่องการประกันสังคมมาตรา 40 และขั้นตอนการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 กับสำนักงานประกันสังคม เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ประกอบอาชีพอิสระในครั้งนี้ได้สมัครเป็นผู้ประกันตนให้ครบทุกคน เป็นการเข้าถึงสวัสดิการและเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิต ตลอดจนเป็นการเพิ่มสิทธิประโยชน์และยกระดับคุณภาพชีวิตให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนต่อไป สำหรับกิจกรรมดังกล่าวสำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ได้จัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโควิด-19 โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิ มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ให้ผู้เข้าร่วมงาน การเว้นระยะห่างทางสังคม และผู้เข้าร่วมอบรมมีการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เพื่อลดความเสี่ยงจากการสัมผัสเชื้อโควิด-19
ซึ่งสอดคล้องตามมาตรการป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัดอีกด้วย

Related posts