เพชรบูรณ์-จัดพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

เพชรบูรณ์-จัดพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 

ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเพชรบูรณ์ นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ สมาคม ชมรม พนักงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน นักเรียนและประชาชน เข้าร่วมพิธี โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ วางพานพุ่มดอกไม้สด กล่าวคำถวายอาศิรวาทราชสดุดี จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธี ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย


วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงค้นพบศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2376 ณ เนินปราสาทเมืองเก่าสุโขทัยมีจารึกทั้ง 4 ด้าน เนื้อหาของจารึกมี 3 ตอน ซึ่งตอนที่ 1 เล่าถึงพระราชประวัติของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ใช้คำว่า “กู” เป็นหลัก ตอนที่ 2 ไม่ใช้คำว่า “กู” แต่ใช้คำว่า “พ่อขุนรามคำแหง” เล่าถึงเหตุการณ์และธรรมเนียมในกรุงสุโขทัย และตอนที่ 3 มีตัวหนังสือที่ต่างจากตอนที่ 1 และตอนที่ 2 ซึ่งน่าจะมีการจารึกขึ้นภายหลังว่า

“คนไทยมีศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามมาแต่โบราณกาล” จารึกนี่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกเมื่อปี พ.ศ. 2546 ซึ่งองค์การ UNESCO ระบุว่า ศิลาจารึกนี้เป็นข้อมูลอันทรงคุณค่าด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโลก เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริยาธิราช ผู้ทรงพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศ ผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย ทรงเป็นนักการทหาร นักปกครอง นักการทูต นักปราชญ์ และทรงเป็นนักปกครองที่ยิ่งใหญ่ของปวงชนชาวไทย คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันที่ 17 มกราคมของทุกปีเป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและเป็นวันรัฐพิธี ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา

มนสิชา คล้ายแก้ว/สนง.ปชส.พช

Related posts