ฉะเชิงเทรา – นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานมอบป้ายโครงการบ้านพอเพียง

ฉะเชิงเทรา – นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานมอบป้ายโครงการบ้านพอเพียง

 


เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 21 ธ.ค. นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกอบจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานมอบป้ายงบประมาณบ้านพอเพียงซึ่งงบประมาณดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) โดยมีนางสาวสุมล ยางสูง ผู้อำนวยการภาคกรุงเทพ ปริมณฑล และตะวันออกสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)นายธนวัฒน์ เกตุงาม ผู้ประสานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรานายเอกชัย สุวรรณงาม ประธานสภาองค์กรชุมชนโซนเศรษฐกิจนายกฤษณะ ศรีมณฑา ประธานสภาองค์กรชุมชนโซนเมือง / ผู้ประสานงานโครงการบ้านพอเพียงจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้การต้อนรับและร่วมเป็นวิทยากรตามที่ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

ได้ดำเนินการเปิดรับให้พื้นที่สภาองค์กรชุมชนตำบลต่างๆในจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ตำบล และจัดทำโครงการเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเสริมหนุนการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนในพื้นที่ระดับตำบล ตลอดจนการสานพลังความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีทั้งภาครัฐ เอกชน ในระดับกลุ่มโชนและจังหวัด ผ่านเครื่องมือบ้านพอเพียง การเสริมสร้างขีดความสามารถ ตำบลรูปธรรม การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการ และสภาองค์กรชุมชนซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการในขั้นตอนการพิจารณากลั่นกรองทั้งในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเรียบร้อยแล้ว ในขั้นตอนต่อไปจะเป็นกระบวนการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการนำงบประมาณไปดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในแต่ละโครงการฯต่อไป

Related posts