เอสซีจี เคมิคอลส์ สุดว้าว! เปลี่ยนวัสดุพลาสติกเหลือใช้จากโรงงานเป็นชุดอุปกรณ์เลี้ยงไส้เดือนดิน ต่อยอดสร้างอาชีพให้ชุมชน พร้อมส่งเสริมการจัดการขยะเปียกในครัวเรือนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

เอสซีจี เคมิคอลส์ สุดว้าว! เปลี่ยนวัสดุพลาสติกเหลือใช้จากโรงงานเป็นชุดอุปกรณ์เลี้ยงไส้เดือนดิน ต่อยอดสร้างอาชีพให้ชุมชน พร้อมส่งเสริมการจัดการขยะเปียกในครัวเรือนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

ระยอง : เอสซีจี เคมิคอลส์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุศาสตร์ และผู้ริเริ่มการจัดการขยะอย่างครบวงจร ภายใต้โครงการ “ชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ” ได้พัฒนา “ชุดอุปกรณ์สำหรับทดลองเลี้ยงไส้เดือนดินจากวัสดุเหลือใช้ภายในโรงงาน” เพื่อผลิตปุ๋ยธรรมชาติจากมูลไส้เดือน โดยได้ส่งมอบชุดอุปกรณ์ฯ ให้แก่เทศบาลตำบลทับมา เพื่อส่งเสริมการทำเกษตรอย่างยั่งยืนของชุมชน ทั้งนี้ชุดอุปกรณ์ดังกล่าว ได้ออกแบบตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยผลิตจากวัสดุเหลือใช้ภายในโรงงานและนำกลับมาสร้างคุณค่าใหม่ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน เหมาะกับกลุ่มผู้สนใจปลูกผักปลอดสารพิษสำหรับบริโภคในครัวเรือนนอกจากนี้ ยังสามารถต่อยอดสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย โดยมีนายนิวัฒน์ อธิวัฒนานนท์ Chief Technology Officer (CTO) – Polyolefins and Vinyl เอสซีจี เคมิคอลส์ และผู้บริหารจากเอสซีจี เคมิคอลส์ ร่วมส่งมอบ และนายสรวิชญ์ เพชรนคร รองปลัดเทศบาลตำบลทับมา เป็นผู้รับมอบ


นายนิวัฒน์ อธิวัฒนานนท์ Chief Technology Officer (CTO) – Polyolefins and Vinyl เอสซีจี เคมิคอลส์ กล่าวว่า “การดูแลชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีถือเป็นหนึ่งภารกิจสำคัญของเอสซีจี เคมิคอลส์ ซึ่งการออกแบบชุดอุปกรณ์สำหรับทดลองเลี้ยงไส้เดือนดินจากวัสดุเหลือใช้ภายในโรงงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนสามารถนำไปผลิตปุ๋ยจากมูลไส้เดือนสำหรับปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อบริโภคภายในครัวเรือน ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับชุมชน นอกจากนี้ ยังสามารถต่อยอดสร้างอาชีพ สร้างรายได้อีกด้วย โดยชุดอุปกรณ์นี้ประกอบด้วย คอนโดเลี้ยงไส้เดือน และชุดรางแปลงปลูกผัก ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจในออกแบบตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยการนำวัสดุพลาสติกที่เหลือใช้จากการผลิตในโรงงานมาออกแบบและสร้างคุณค่าใหม่ให้แก่ชุมชน มีจุดเด่นที่วัสดุทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน ออกแบบให้ประหยัดพื้นที่ และสามารถเพิ่มปริมาณไส้เดือนได้ถึง 1.5 เท่า”

การจัดทำชุดอุปกรณ์ทดลองเลี้ยงไส้เดือนด้วยวัสดุเหลือใช้จากโรงงาน เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการ “ชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ” ที่มุ่งส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือนตั้งแต่ต้นทาง และการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยชุดอุปกรณ์ดังกล่าว อยู่ในส่วนของการจัดการขยะเปียก ด้วยการนำเศษผักและผลไม้มาใช้ประโยชน์เป็นอาหารเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อผลิตปุ๋ยธรรมชาติ ทั้งนี้ เอสซีจี เคมิคอลส์ จะให้ความรู้เรื่องวิธีการปลูกผัก วิธีเลี้ยงไส้เดือนดิน โดยใช้ขยะเปียกจากชุมชน รวมถึงประโยชน์ของปุ๋ยมูลไส้เดือน เพื่อให้ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าทรัพยากรเหลือใช้จากครัวเรือน เพื่อนำมาหมุนเวียนสร้างคุณค่าได้ต่อไป

เกี่ยวกับโครงการชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ โครงการชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ เริ่มต้นขึ้นในปี 2562 โดยนำแนวทางการจัดการขยะจากบางซื่อโมเดล ซึ่งเป็นโมเดลการจัดการขยะภายในบริษัทเอสซีจี มาต่อยอดเพื่อบริหารจัดการขยะในชุมชนระยอง โดยได้นำแนวทาง “บวร” ได้แก่ บ้าน วัด โรงเรียน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อน Eco Community ที่มีอยู่เดิมมาต่อยอด และเชื่อมต่อกับ “ธนาคารขยะชุมชน” เพื่อให้เกิดการบูรณาการทั้งระบบ พร้อมเดินหน้าขยายความร่วมมือในท้องถิ่นไปสู่กลุ่มต่าง ๆ เช่น ผู้ประกอบอาชีพคัดแยกขยะรีไซเคิลหรือซาเล้ง ตลาด ร้านค้า เพื่อนำไปสู่การผสานพลังเชื่อมโยงการจัดการขยะในระดับท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการจัดการขยะเปียกในครัวเรือน การหมุนเวียนใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า ครอบคลุมถึงการนำพลาสติกเหลือใช้เข้าสู่ระบบรีไซเคิลแบบครบวงจร

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts