ประธานสวนนงนุชพัทยา รับมอบครุยปริญญากิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ จาก ม.บูรพา จากที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาพมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 12 /2562 (ชมคลิป)

ประธานสวนนงนุชพัทยา รับมอบครุยปริญญากิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ จาก ม.บูรพา จากที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาพมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 12 /2562

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=9Bt4pxUqQVo[/embedyt]

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ได้ให้ความเห็นชอบการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยศาสตราจารย์สุรพล นิติไกรพจน์ กรรมการในคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานกรรมการและ มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2561 แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีศักดิ์และสิทธิ์ตามปริญญา ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 จำนวน 5 ท่าน โดย 1 ใน 5 มี นายกัมพล ตันสัจจา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ


นายกัมพล กล่าวว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่มหาวิทยาลัยบูรพาได้มอบปริญญากิตติศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นมหาวิทยาลัยที่มีประวัติและมีชื่อเสียงในการพัฒนาการศึกษาของชาติมายาวนาน มีส่วนสำคัญในการสร้างทรัพยากรบุคคล ออกมารับใช้สังคมและประเทศชาติ โดยเฉพาะ ในพื้นที่ภาคตะวันออก และจังหวัดชลบุรี ดังนั้นการที่ผมได้รับเกียรติในการมอบปริญญากิตติมศักดิ์ในครั้งนี้ ถือว่าเป็นเกียรติอย่างสูงสำหรับผมและสวนนงนุชพัทยา

ทั้งนี้ สวนนงนุชพัทยา มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อการบริการ แบบครบวงจรให้กับทุกเพศทุกวัย ทั้งการท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ และการท่องเที่ยงเชิงแหล่งเรียนรู้ในด้านต่างๆ เช่น การบริการ การออกแบบภูมิทัศน์ การเกษตร การบริหารธุรกิจ รวมทั้ง การอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ

Related posts