มจร.วัดไร่ขิง เปิดหลักสูตรปั้น “มัคนายก” ต้นแบบ พร้อมใบรับรอง เพิ่มความรู้สร้างอาชีพ

มจร.วัดไร่ขิง เปิดหลักสูตรปั้น “มัคนายก” ต้นแบบ พร้อมใบรับรอง เพิ่มความรู้สร้างอาชีพ
พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ รองผอ.วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หรือ มจร.วัดไร่ขิง จ.นครปฐม กล่าวว่า
การพัฒนาศักยภาพมัคคนายกเพื่อเป็นผู้นำศาสนพิธีแห่งศรัทธา ทาง มจร.วัดไร่ขิง ได้ทำความร่วมมือกับคณะสงฆ์ภาค 14  (นครปฐม สมุทรสาคร กาญจนบุรี สุพรรณบุรี) ในการกำหนดทักษะสำหรับผู้จะทำหน้าที่มัคนายกเพื่อเป็นผู้นำศาสนพิธีแห่งศรัทธา ประกอบด้วย 1. ทักษะในการเป็นผู้นำประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 2. มีความรู้ในพระพุทธศาสนาและศาสนพิธีประเภทต่างๆ
3. ตั้งตนอยู่ในศีลธรรม (ศีล 5)  4. มีบุคลิกภาพน่าเชื่อถือ เป็นผู้นำ ปฏิปทาน่าเลื่อมใส และได้ร่วมกันออกแบบหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพมัคนายกเพื่อเป็นผู้นำศาสนพิธีแห่งศรัทธา” กำหนดเนื้อหาว่าด้วยความรู้ในพระพุทธศาสนา ศาสนพิธีอันเนื่องด้วยมงคลพิธีและอวมงคลพิธี สารัตถะธรรมที่แฝงอยู่ในงานพิธีต่าง ๆ มีทักษะในการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดศาสนพิธีต่อประชาชน มีบุคลิกภาพน่าเชื่อถือ เป็นผู้นำ มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส มีความเป็นผู้นำ เมื่อผู้เรียนผ่านการเรียนรู้จากหลักสูตรนี้แล้ว จะเป็นมัคคนายกที่เป็นผู้นำศาสนพิธีแห่งศรัทธา เป็นต้นแบบให้กับศาสนพิธีกรในคณะสงฆ์ภาค 14 ทั้งเชื่อมโยงการศึกษากับการทำงานเพื่อเลี้ยงชีพ
      โดยจะออกใบรับรองเพื่อให้เป็นที่ยอมรับและมีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่น่าเชื่อถือ พระมหาบุญเลิศ กล่าวต่อไปว่า สำหรับหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพมัคนายกเพื่อเป็นผู้นำศาสนพิธีแห่งศรัทธา รุ่น 1 จะเปิดรับมัคนายกประจำวัด จำนวน 20 คน ผู้สนใจทั่วไป จำนวน 20 คน เรียนทุกวันพุธ สัปดาห์ละ 1 วัน ระยะเวลา 7 สัปดาห์ ฝึกปฏิบัติในสถานที่จริง ระยะเวลา 9 สัปดาห์ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา สมัครเรียนได้ที่  https://forms.gle/EKuZDBCZuHSnxaHRA หรือติดต่อสอบถาม พระปลัดประพจน์ สุปภาโต 089-223-1243

Related posts