อค-ปส. มอบงบประมาณสนับสนุนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ในพื้นที่ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงระยอง 1

โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน (อค-ปส.) มอบงบประมาณสนับสนุนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ในพื้นที่ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงระยอง 1


เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน (อค-ปส.) นำโดยนายจักรินทร์ กิจสุทธิพงศ์ ผู้ช่วยผู้อํานวยการโครงการปรับปรุงและขยายระบบไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน – สถานีไฟฟ้า (ช.อค-ปส.(สฟ)) นายเขมกิจ ฮวบเอี่ยม หัวหน้าหน่วยก่อสร้างสถานีไฟฟ้าภาคกลางและภาคใต้ (นถกต-ปส.) นายเลอเวทย์ พัคค์สุนทร หัวหน้าหน่วยวิศวกรรมโยธา (นวย-ปส.)


นางวรรณพร คราประยูร หัวหน้าหน่วยประสานงาน (นปส-ปส.) และทีมงานหน่วยก่อสร้างสถานีไฟฟ้าภาคกลางและภาคใต้ (นถกต-ปส.) ร่วมมอบงบประมาณสนับสนุนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจอก จ.ระยอง เพื่อให้บริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค รักษาพยาบาล ฟื้นฟูสุขภาพ รองรับปริมาณผู้รับบริการที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยมีนายประเชิญ เห่งยี่ นายกเทศมนตรีตำบลเชิงเนิน เป็นผู้รับมอบ


ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงระยอง 1 และเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการยอมรับในการดำเนินงานของโครงการต่อไป


นิราช/พิชญ์ฐญา ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645

Related posts