ปลัดแรงงาน เปิดงาน Open House โครงการการพัฒนาสุขสภาพขององค์กรเพื่อการสร้างชาติ พร้อมชื่นชมสถาบันการสร้างชาติ ร่วมพัฒนามาตรฐานการดูแลคุณภาพชีวิตของแรงงาน

ปลัดแรงงาน เปิดงาน Open House โครงการการพัฒนาสุขสภาพขององค์กรเพื่อการสร้างชาติ พร้อมชื่นชมสถาบันการสร้างชาติ ร่วมพัฒนามาตรฐานการดูแลคุณภาพชีวิตของแรงงาน

 

วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน Open House โครงการการพัฒนาสุขสภาพขององค์กรเพื่อการสร้างชาติ หรือ Wellness Corporate Nation-Building (Wellness CNB) โดยมี ศ.ดรเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (ดร.แดน) ประธานสถาบันสร้างชาติ บรรยาย เรื่อง “wellness cnb award สร้างธุรกิจยั่งยืน ด้วยองค์กรต้นแบบ wellness” ซึ่งมีองค์กรให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟัง ทั้ง onsite และ online กว่า 100 องค์กร ณ โชว์รูม Lexus สุขุมวิท

ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ขอชื่นชมสถาบันการสร้างชาติ และคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้นำการประกอบการ Wellness เพื่อการสร้างชาติ ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างคนให้เป็นคนดี มีคุณภาพ มีอุดมการณ์ เพื่อทำหน้าที่ในการสร้างชาติ และเป็นตัวการในการลงไปขับเคลื่อนและสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคม และขอขอบคุณสถาบันการสร้างชาติและคณะนักศึกษา นสช. Wellness ที่ได้ริเริ่มโครงการที่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติในหลายด้าน รวมทั้งโครงการ Wellness CNB นี้ ที่ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของแรงงานในองค์กรซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญของกระทรวงแรงงาน โครงการ Wellness CNB นี้ เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับสถานการณ์ในปัจจุบัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา และได้ส่งผลกระทบถึงแรงงาน ทุกกลุ่ม ทุกอาชีพ คือ คนตกงานจำนวนมาก ค่าจ้าง สวัสดิการ ลดลง รูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนไป

การพึ่งพาเครื่องมือดิจิทัล (Digital Tools) ในการทำงานเพิ่มขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ย่อมส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ความกินดีอยู่ดี ของแรงงานไทยอย่างมาก รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กระทรวงแรงงาน มีภารกิจในการดูแล ภาคแรงงานทั้งในระบบ 11.5 ล้านคน และนอกระบบ 16 ล้านคน กำลังแรงงานทั้งสิ้นเกือบ 38 ล้านคน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา กระทรวงแรงงานได้พยายาม ดูแล Wellness ของแรงงานไทยทุกมิติ เพื่อให้แรงงานทุกคน ทุกกลุ่ม ได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมทั่วถึง ผ่านภารกิจทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาทักษะฝีมือ ด้านการส่งเสริมการมีงานทำในประเทศ ด้านคุ้มครองและแก้ไขปัญหาแรงงาน และด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน โดยใช้กลไกของสำนักงานประกันสังคม

นายบุญชอบฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการนี้จะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสร้าง wellness ให้เกิดขึ้นในแรงงานไทย สนับสนุนสิ่งที่กระทรวงแรงงานได้ให้ความสำคัญมาตลอด และจะสนับสนุนการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีมีคุณภาพให้กับแรงงานต่อไปในอนาคตด้วย รวมถึงจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทุกองค์กรที่เข้าร่วมในการพัฒนามาตรฐานการดูแลคุณภาพชีวิตของแรงงานทุกคน

Related posts