ปทุมธานี-สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี จัดประกวดการบรรยายธรรม และการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ

ปทุมธานี-สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี จัดประกวดการบรรยายธรรม และการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ
*****************************

 


เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ดำเนินโครงการประกวดการบรรยายธรรมและการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม ๕ คน ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในรูปแบบการบันทึกวีดิโอ นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทาง หลักเกณฑ์การตัดสินการประกวดบรรยายธรรม และการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม ๕ คน ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในรูปแบบการบันทึกวีดิโอ เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัดเข้าประกวดระดับภาคคณะสงฆ์ โดยมี พระศรีรัตนวิมล ป.ธ. ๙ วัดชัยชนะสงคราม เป็นประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการตัดสินร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้ มีสถานศึกษาในจังหวัดปทุมธานี ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๖ คน ประกอบด้วย


๑. ช่วงชั้นที่ ๑ (ประถมศึกษาตอนต้น) จำนวน ๕ คน
๒. ช่วงชั้นที่ ๒ (ประถมศึกษาตอนปลาย) จำนวน ๗ คน
๓. ช่วงชั้นที่ ๓ (มัธยมศึกษาตอนต้น) จำนวน ๒ คน
๔. ช่วงชั้นที่ ๔ (มัธยมศึกษาตอนปลาย) จำนวน ๒ คน
สถานศึกษาที่เข้าร่วมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม ๕ คน ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ ทีม ประกอบด้วย


๑. ระดับประถมศึกษา ประเภททีมชายล้วน จำนวน ๑ ทีม
๒. ระดับมัธยมศึกษา ประเภททีมชายล้วน จำนวน ๒ ทีม
๓. ระดับประถมศึกษา ประเภททีมหญิงล้วน จำนวน ๔ ทีม
๔. ระดับมัธยมศึกษา ประเภททีมหญิงล้วน จำนวน ๓ ทีม
โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ มีความรักสามัคคี และเป็นคนดีในสังคม

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

Related posts