นครนายก – คณะสงฆ์จังหวัดนครนายก จัดการประชุมพระสังฆาธิการ ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ 143/2546 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

นครนายก – คณะสงฆ์จังหวัดนครนายก จัดการประชุมพระสังฆาธิการ ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ 143/2546 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=X0HuQzBlfmY[/embedyt]

 

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ศาลาอเนกประสงค์ วัดพราหมณี พระอารามหลวง ต.บ้านใหญ่ อ.เมือง จ.นครนายก โดย พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เจ้าอาวาสวัดพราหมณี พระอารามหลวง ได้จัดให้มีการประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล และเลขานุการทุกระดับ ครั้งที่ 1/2565 ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ 143/2546 ประจำปี 2565 ของคณะสงฆ์จังหวัดนครนายก ภาค 12 โดยมีพระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เป็นประธาน พร้อมด้วยพระสิทธิวรนายก รองเจ้าคณะจังหวัดนครนายก พระราชสิทธิวราจารย์ เจ้าคณะอำเภอองครักษ์ พระครูปริยัติโพธิสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมือง

พระครูวิริยานุโยค เจ้าคณะอำเภอปากพลี พระครูโสภณนาคกิจ เจ้าคณะอำเภอบ้านนา นายพรมรินทร์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม โดยก่อนการประชุมได้มีการแต่งตั้งเจ้าคณะตำบล 1 รูป โดยแต่งตั้งให้ พระมหาภวัต ภวตฺโสภโณ อายุ 50 พรรษา 10 วิทยฐานะ น.ธ.เอก ป.ธ.4 วุฒิสามัญ ป.ตรี ป.บส.วัดปทุมวงษาวาส ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลหนองแสง เขต2 และแต่งตั้ง พระครูวินัยธรกมลเมธ กตปุญฺโญ อายุ 44 พรรษา 13 วิทยฐานะ น.ธ.เอก ป.ธ.4 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวงษาวาส ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก โดยพระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เป็นผู้มอบตราตั้ง

ตามที่คณะสงฆ์จังหวัดนครนายก กำหนดจัดการประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล และเลขานุการทุกระดับ ครั้งที่ 1/2565 ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ 143/2546 ประจำปี 2564 ของคณะสงฆ์จังหวัดนครนายก ภาค 12 เพื่อรับทราบนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานคณะสงฆ์ทั้ง 6 ด้าน อันประกอบด้วยงานด้านการปกครอง การศึกษา การเผยแผ่ การสาธารณูปการ การศึกษาสงเคราะห์ การสาธารณูปการ การศึกษาสงเคราะห์ การสาธารณสงเคราะห์ และการบริหารจัดการงานคณะสงฆ์ในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์ต่อพระศาสนาและสังคม และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาเถรสมาคม

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

Related posts