ระยอง-การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (มีคลิป)

ระยอง-การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=tWaLzzckwcU[/embedyt]

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ที่ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง นายดาระใน ยี่ภู่ นายอำเภอบ้านค่าย เป็นประธานกล่าวในพิธีฯ โดยมี นายจ้าว ปิง กรรมการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด เป็นผู้กล่าวรายงานฯ พร้อม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีเกียรติ ภาคประชาชน เข้าร่วมการประชุมประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง


นายดาระใน ยี่ภู่ กล่าวว่า บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด ได้รายงานให้ทราบถึงความจำเป็น ที่ต้องมีการศึกษาการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก เพื่อพัฒนาและบริหารจัดการเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-Industrial Estate) ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจด้านอื่น ๆ รวมทั้งได้กำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษในการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน โดย รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานศึกษาโครงการ ทางคณะผู้ศึกษาจะนำเสนอ ต่อไป


วันนี้ เป็นโอกาสอันดีสำหรับทุกท่าน ที่จะได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดการศึกษาโครงการ รวมถึง ได้ซักถามประเด็นข้อสงสัยจากผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่จากบริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด ที่รับผิดชอบโครงการนี้โดยตรง และในโอกาสนี้
ขอความร่วมมือมายังทุกท่าน ที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นตัวแทนของหน่วยงานราชการต่าง ๆ ผู้นำชุมชน ตลอดจนตัวแทนภาคประชาชนเจ้าของพื้นที่ ซึ่งมีแนวคิดและมุมมองที่หลากหลาย ร่วมระดมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อนำไปปรับปรุงการศึกษาโครงการให้สมบูรณ์รอบด้าน เหมาะสมกับสภาพสังคม ชุมชน ท้องถิ่น และเกิดประโยชน์กับประเทศชาติโดยรวม ต่อไป


ต่อจากนั้น เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุม สอบถามข้อกังวลสงสัยต่างๆ จอบข้อซักถาม เพื่อให้ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบ การศึกษาการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก นำไปแนบเรื่องนำเสนอต่อไป…

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts