พิษณุโลก –สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก แนะหลักการจัดชั้นลูกหนี้ ดูแลช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์

พิษณุโลก –สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก แนะหลักการจัดชั้นลูกหนี้ ดูแลช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์

 


วันนี้ (2 ก.พ.65) นายนรสีห์ สุดวิลัย สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางรัตนา โอสะถา เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พบปะพูดคุยกับคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรวังทอง จำกัด โดยมีนายสาย สืบทอง ประธานกรรมการสหกรณ์ และคณะ ร่วมให้การต้อนรับ ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรวังทอง จำกัด อ.วังทอง จ.พิษณุโลก


ปัจจุบัน สหกรณ์การเกษตรวังทอง จำกัด ถือเป็นสหกรณ์ขนาดเล็ก มีสมาชิก จำนวน 834 ราย มีทุนดำเนินงาน 82,462,527.85 บาท สหกรณ์ดำเนินธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย และ ธุรกิจรับฝากเงิน สหกรณ์ฯ ได้รับการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน ระดับดี


โดยสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ การรับฟังปัญหาของสมาชิก เพื่อให้สหกรณ์ฯ ใช้เป็นข้อมูลประกอบในการวางแผนการติดตามหนี้ แนะหลักเกณฑ์การจัดชั้นลูกหนี้ สร้างวินัยทางการเงิน การดูแลช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ผ่านโครงการพิเศษต่างๆ ตามที่สหกรณ์ฯ เห็นสมควร โดยไม่ขัดต่อระเบียบ ข้อบังคับ ของสหกรณ์


การส่งเสริมการออมทรัพย์ และการประกอบอาชีพเสริมของสมาชิกสหกรณ์ อาทิ ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร “ฟ้าทะลายโจร” การปลูกหญ้าเศรษฐกิจ “พันธุ์เพชรน้ำผึ้ง” เป็นต้น โดยสหกรณ์ฯ ต้องศึกษาความเป็นไปได้ ความเหมาะสมของพื้นที่ และทำหน้าที่ในการบริหารจัดการการผลิต และการตลาด เพื่อสร้างอาชีพเสริมแก่เกษตรกรสมาชิกให้มีรายได้เพิ่มขึ้น อีกทางหนึ่งด้วย


ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts