สระบุรี – ทุกภาคส่วนเข้มงวดสถานการณ์ไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก(คลิปเสียง)

สระบุรี – ทุกภาคส่วนเข้มงวดสถานการณ์ไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก(คลิปเสียง)

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=LnlDYKy1pxo[/embedyt]

 

วันที่ 26 มกราคม 2565 ที่ห้องประชุมตะแบกนา นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์ไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็กในจังหวัดสระบุรี ซึ่งจังหวัดได้ตั้งคณะทำงานขึ้น มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นหัวหน้าคณะทำงาน หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นคณะทำงานผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี และหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี เป็นคณะทำงานและเลขานุการ และได้จัดทำแผนเผชิญเหตุสถานการณืไฟป่า หมอกควัน ดำเนินการตามมาตรการ 4 พื้นที่ 5 การบริหารจัดการ ประกอบด้วยพื้นที่ป่าสงวน/ป่าอนุรักษ์ พื้นที่การเกษตรพื้นที่ชุมชน เมือง พื้นที่ประกอบอุตสาหกรรม พื้นที่ริมทาง และดำเนินการ 5 มาตรการ ประกอบด้วย การบัญชาการเหตุการณ์ การสร้างความตระหนักประชาสัมพันธ์ห้ามเผาป่าวัสดุการเกษตร การลดปัญหาเชื้อเพลิงจัดแนวกันไฟควบคุมการเผา การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง บูรณาการทุกภาคส่วนร่วมกันสนับสนุนมาตรการป้องกัน


จังหวัดสระบุรี มักจะประสบปัญหาการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองขนาดเล็ก ไม่เกิน ๒.๕ และ ๑๐ ไมครอน (PM2.5, PM10) โดยจะมีความรุนแรง และมีค่าสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานในช่วงปลายฤดูหนาวของทุกปี จากการติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศในจังหวัดสระบุรีของศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) พบว่า ในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ค่า PM2.5 และ PM10 เกินมาตรฐานเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง ติดต่อกันหลายวันซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ โดยสาเหตุหลักของฝุ่นละอองที่กระจายตัวอยู่ในบรรยากาศของพื้นที่มาจาก ยานพาหนะ การเผาในที่โล่ง/พื้นที่ป่า/ภาคการเกษตร การก่อสร้างภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนภาคครัวเรือน


ในการประชุมครั้งนี้ได้เน้นให้เข้มงวดในเรื่องมาตรการกฎหมาย โดยผู้ที่ทำการเผาจะมีความผิดทางกฎหมาย เช่น ผู้ใดกระทำให้เกิดเพลิงใหม้แก่วัตถุใดๆ แม้เป็นของตนเองจนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์สินของผู้อื่นต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปีและปรับไม่เกิน 140,000 บาท เมื่อสั่งห้ามแล้วยังเผาต่อ มาตรา 74 ผู้ใดไม่เจอปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานผู้ท้องถิ่นตามมาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 27 วรรคหนึ่งหรือมาตรา 28 วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศ ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกิน 25,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
****************


กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี

Related posts