ระยอง-เปิดรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาสำรวจออกแบบรายละเอียดโรงแรมบูรพาพาเลซ เพื่อการพัฒนาเมืองยุคใหม่และเขต EEC (มีคลิป)

ระยอง-เปิดรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาสำรวจออกแบบรายละเอียดโรงแรมบูรพาพาเลซ เพื่อการพัฒนาเมืองยุคใหม่และเขต EEC

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=TKU6LXxiNzA[/embedyt]

 

วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดป่าประดู่ ถ.สุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายประสานต์ พฤกษาชาติ
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมด้วย นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นายไพฑูรย์ รัตนพรวารีสกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นางลัดดาวัลย์ ชาไธสง
ผู้อำนวยกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ นายภาคภูมิ สุวรรณโชติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน อบจ.ระยอง


รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
เข้าร่วมการประชุมฯในครั้งนี้ โดยมี นางหทัยรัตน์ บัณฑิตยารักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารธุรกิจ เป็นผู้กล่าวรายงานฯ
โรงแรมบูรพาพาเลซขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีพื้นที่อยู่บริเวณตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ตั้งอยู่ในทำเลที่ตั้งในธุรกิจที่สำคัญของจังหวัดระยองมีพื้นที่ 1 ไร่ 3 งาน 76.7 ตารางวา


ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้ดำเนินการจ้างมหาวิทยาลัยบูรพามาศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการพัฒนาที่ดินโรงแรมบูรพาพาเลซขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รวมทั้งจัดทำแผนแม่บทการพัฒนา เพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้เลือกการพัฒนาพื้นที่สวนอเนกประสงค์กลางเมือง (Garden In The City) โครงนี้มีการลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 และมีระยะเวลาการดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2564 – 5 ตุลาคม 2565 รวม 10 เดือน งบประมาณ 4,000,000 บาท
โดยโครงการฯ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้


1.เพื่อออกแบบรายละเอียดสวนอเนกประสงค์กลางเมือง (Garden In The City)
2.เพื่อออกแบบ (Master Plan) การกำหนดโซนนิ่ง กิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่เชื่อมโยงให้กลายเป็นพื้นที่เศรษฐกิจ
3.เพื่อออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมของพื้นที่สวนอเนกประสงค์กลางเมือง (Garden In The City)
4.เพื่อศึกษา ลวดและประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
5.เพื่อออกแบบและจัดทำรูปแบบรายละเอียดของสิ่งปลูกสร้างที่จำเป็นและส่วนควบในพื้นที่เชื่อมโยงของส่วนอเนกประสงค์การเมือง (Garden In The City)


ในโอกาสนี้ นายมนตรีฯ ได้กล่าวข้อเสนอแนะให้ประชาชนที่เข้ามาร่วมประชาคมให้พิจารณาใช้ประโยชน์จากพื้นที่โครงการซึ่งอยู่ใจกลางเมืองระยองอันจำกัดให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดทั้งพื้นที่ผิวดินและพื้นที่ใต้ดิน และให้มองถึงความเชื่อมโยงกับจุดท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัดระยอง/ระบบขนส่งมวลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้/ชนิดของต้นไม้พืชพรรณที่จะนำมาปลูก รวมทั้งที่ตั้งสิ่งประดิษฐ์ของรัชกาลที่9 และการใช้เทคโนโลยี5Gและจัดสถานที่บ่มเพาะStartups และมิติด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย เพื่อเป็นแนวทางให้คณาจารย์นำไปประมวลพัฒนาโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
จากนั้นภายในงาน มีการบรรยายรายละเอียดและความสำคัญของโครงการ โดยวิทยากร ดังนี้


1.รองศาสตราจารย์ ดร.ดนัย บวรเกียรติกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม
2.นายสมเกียรติ พิชัยธรรม เชี่ยวชาญด้านการออกแบบรายละเอียด
3.อาจารย์หทัยรัตน์ บัณฑิตยารักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารธุรกิจ
และจากนั้น ศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ ผู้จัดการโครงการฯ ได้มอบของที่ระลึกให้แก่ประธานฯ พร้อมทั้งถ่ายรูปร่วมกัน
ต่อด้วยมีการเปิดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากคนในพื้นที่ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และข้อเสนอแนะต่อโครงการฯ ร่วมกัน
ภายในงานมี นายพิธพร สมะลาภา ประธานหอการค้า จ.ระยอง/ นายโชดก  วิริยะพงษ์ ประธานชุมชนเมืองเก่า ถ.ยมจินดา/นายสมพร เย็นยิ่ง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.ระยอง / ผู้แทน สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา/ คณาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา/ สื่อมวลชนและประชาชนในพื้นที่ จำนวน 150 คน

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts