เชียงใหม่-คณะพยาบาลศาสตร์ มช.รับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2565

เชียงใหม่-คณะพยาบาลศาสตร์ มช.รับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2565

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า เป้าหมายในการผลิตผู้ช่วยพยาบาลแต่ละปีเพื่อลดปัญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อการให้บริการด้านระบบสาธารณสุขของประเทศไทย หลักสูตรดังกล่าวได้การรับรองจากสภาการพยาบาล

โดยผู้ช่วยพยาบาลที่สำเร็จการศึกษาทุกคนจะสามารถช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยขั้นพื้นฐาน ในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ด้านการป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากอันตรายต่าง ๆ สามารถติดตามและบันทึกความเปลี่ยนแปลงอาการแสดงของโรค รวมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์และสิ่งแวดล้อม ในการตรวจรักษาพยาบาล ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ตลอดจนมีทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลในหน่วยงานสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องได้

สำหรับคุณสมบัติ 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง2. อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดเรียน 3. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งร่างกาย จิตใจ และปราศจากโรค อาการของโรค หรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

ระยะเวลาของการเรียน หลักสูตรละ 1 ปี
ภาคทฤษฎี เรียนทุกวันพุธ–วันศุกร์ เวลา 16.30–20.30 น. และ วันเสาร์–วันอาทิตย์ เวลา 08.30–16.00 น.
ภาคปฏิบัติ ณ โรงพยาบาล และ แหล่งฝึกต่าง ๆ ภายในจังหวัดเชียงใหม่ สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีงานรองรับทันที

รับสมัครผ่านทางออนไลน์ !! ได้ที่ https://mis.nurse.cmu.ac.th/apn/
– เปิดระบบรับสมัครวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น.
และ ปิดระบบรับสมัครวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.00 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรับเข้าศึกษา หน่วยปริญญาตรี โทร 053-935025 ต่อ 11 หรือ อีเมล์ [email protected]

พัฒนชัย/เชียงใหม่

Related posts