ชลบุรี-ผู้ตรวจราชการ 4 กระทรวง ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี เพื่อประชุมหัวหน้าส่วนราชการแบบบูรณาการ เสริมศักยภาพให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด  พร้อมเยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลานิลแปลงใหญ่ และกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านวังน้ำดำ (ชมคลิป)

ชลบุรี-ผู้ตรวจราชการ 4 กระทรวง ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี เพื่อประชุมหัวหน้าส่วนราชการแบบบูรณาการ เสริมศักยภาพให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด  พร้อมเยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลานิลแปลงใหญ่ และกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านวังน้ำดำ

 

ที่ห้องประชุมชลบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี นายจิรายุ นันท์ธราธร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 8 พร้อมด้วย พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธนสุนทร สว่างสาลี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังรายงานการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการ

โดยหารือด้านเกษตรสร้างมูลค่า การจัดการที่ดินทำกินให้ชุมชน การพัฒนาชุมชนเมือง การตรวจราชการตามมาตรา 34 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 การจัดการประมงอย่างยั่งยืน


จากนั้นคณะผู้ตรวจราชการลงพื้นที่ติดตามโครงการเกษตรสร้างมูลค่า การจัดการที่ดินทำกินให้ชุมชน การพัฒนาชุมชนเมือง ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลานิลแปลงใหญ่ ตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยมีนางสาวนุจรี บุญมี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 และประธานวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ปลานิล พร้อมสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลานิลแปลงใหญ่ให้การต้อนรับ และบรรยายความเป็นของ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลานิลแปลงใหญ่


โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลานิลแปลงใหญ่ ตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี มีจุดเริ่มต้นบนพื้นฐานของอาชีพดั้งเดิมของคนตำบลท่าข้าม ที่เลี้ยงปลานิลเป็นอาชีพหลัก และได้มีการร่วมกลุ่มดำเนินการในรูปแบบแปลงใหญ่ เพื่อต่อยอดในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เนื่องจากประสบกับภาวะราคาปลานิลตกต่ำ จึงเกิดแนวคิดการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าสร้างรายได้ ให้กับเกษตรกรในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง


ต่อมาคณะผู้ตรวจราชการได้เดินทางไปยังกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านวังน้ำดำ ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ซึ่งกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านวังน้ำดำแห่งนี้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวแนววิถีธรรมชาติและเกษตรทฤษฎีใหม่ มีการปลูกผักด้วยตนเองในกระถาง และจัดทำเมี่ยงคำชาววังน้ำดำเพื่อจำหน่ายเป็นรายได้ให้กับกลุ่ม นอกจากนี้ ทางคณะได้เดินชมแปลงปลูกผักปลอดสารพิษ และลองชิมเมี่ยงคำชาววังน้ำดำของกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านวังน้ำดำที่จัดเตรียมไว้ต้อนรับอีกด้วย


รุ่งรัตน์ ชลบุรี

Related posts